Krizový štáb (KŠ) obce a jeho úkoly

Krizový štáb určené obce je pracovním orgánem starosty. Starosta jej zřizuje k řešení krizových situací.  

Krizový štáb určené obce svolává starosta v případě, že

 • je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
 • je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
 • jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, nebo
 • jde o úkol prováděný při cvičení.

Krizový   štáb  určené   obce  je  svoláván operativně, zejména k  projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení  krizové situace a přijetí  krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.

Složení krizového štábu

Členy krizového štábu obce  jsou

 1. členové příslušné bezpečnostní rady,
 2. členové stálé pracovní skupiny krizového štábu.
 • Bc. Miroslav Novák, DiS.
 • Mgr. Patrik Pařil 
 • Ing. Josef Svoboda
 • Ing. Zdeněk Blecha
 • Mgr. Ondřej Třešňák  
 • Bc. Zdeněk Selner  
 • Pavel Čermák
 • Bc. František Pražák  
 • Ing. Procházka Václav
 • Ing. Procházka Petr
 • Ing. Miroslav Šár
 • Ing. Iva Hrstková
 • Ing. Ondřej Pospíšil
 • Radovan Stýblo

Prováděním úkolů pracovního charakteru podle zvláštního právního předpisu se nepřetržitě zabývá stálá pracovní skupina krizového štábu. Základním úkolem stálé pracovní skupiny je poskytovat nepřetržitý informační servis vedoucímu krizového štábu a jeho členům.

Stálá pracovní skupina se člení na pět pracovních skupin kri­zového štábu, které plní podle svého odborného zaměření jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny. Jedná se o odborné skupiny:

 1. součinnosti a komunikace,
 2. týlového zabezpečení,
 3. analýzy situace a plánování,
 4. nasazení sil a prostředků,
 5. ochrany obyvatelstva

Úkoly skupin

V čele stálé pracovní skupiny a odborných skupin jsou členové krizového štábu, kteří jsou vedoucími těchto skupin podle zvláštního právního předpisu. Vedoucí stálé pracovní skupiny je současně vedoucím sek­retariátu krizového štábu, pokud byl sekretariát zřízen.

Stálá pracovní skupina

krizového štábu která při  řešení krizové situace nebo  při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě

 • analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup řešení,
 • podává vedoucímu krizového štábu návrh na způsob řešení, postup    při ochraně  obyvatelstva a na  vyhlášení, změnu nebo  odvolání    krizového stavu; využívá při tom zejména havarijní plán, vnější   havarijní plány a krizový plán,
 • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled jejich nasazení a rozpracovává návrhy jejich využití,
 • organizuje spojení s krizovými štáby určených obcí, krajů a krizovým štábem Ministerstva vnitra,
 • zabezpečuje informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události,
 • připravuje technickou a informační  podporu nasazeným silám a prostředkům, vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo mimořádné události,
 • organizuje ochranu obyvatel postiženého území včetně zajištění  zásobování a humanitární pomoci, a
 • zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytovat věcné prostředky.

Skupina součinnosti a komunikace

zabezpečuje zejména následující činnosti

a.) součinnost a spolupráci s operačními středisky základ­ních složek integrovaného záchranného systému a vedení časového snímku práce krizového štábu,
b.) vyrozumívání orgánů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému o vzniklé situaci, přijatých opatřeních a o aktuálních změnách prostřednictvím operačního a infor­mačního střediska integrovaného záchranného systému,
c.) sjednocení požadavků na zabezpečení provozu veřejných telekomunikačních služeb a radiového spojení, zejména organizace krizové komunikace pro danou situaci, provo­zování vyčleněných komunikačních prostředků a provádě­ní údržby komunikačních prostředků,
d.) tvorbu a vyhlašování rozhodnutí vedoucího krizového štábu a příprava a odesílání hlášení a jiných informačních relací krizového štábu jiným krizovým štábům,
e.) plnění funkce podatelny krizového štábu,
f.) komunikační podporu všech členů krizového štábu při jejich činnosti a vedení protokolu o činnosti krizového štábu v součinnosti s krizovou podatelnou,
g.) preventivní pravidelnou kontrolu spojení a udržování základních i náhradních komunikačních kontrolních rela­cí s ostatními krizovými štáby.

Činnosti uvedené pod písmeny a), b) a g) u krajů zabezpečuje přímo operační a informační středisko integrova­ného záchranného systému.

Skupina týlového zabezpečení

působí v pře­vážně hospodářské a logistické problematice, plní úkoly uve­dené ve zvláštním právním předpisu,k tomu účelu zabezpe­čuje zejména následující činnosti

 • sjednocení požadavků na zásobování nasazených složek integrovaného záchranného systému, zejména externích, veškerými potřebami materiálně technického  zabezpeče­ní, včetně zabezpečení stravovacích, ubytovacích, zdra­votnických služeb apod.,
 • zásobování složek integrovaného záchranného systému a orgánů veřejné správy energií a pohonnými hmotami v případech selhání jejich vlastních hospodářských mechanismů nebo vyčerpání zdrojů,
 • zajišťování havarijních služeb,
 • dopravní služby složkám integrovaného záchranného sys­tému a osobám a transport materiálů,
 • finanční a ostatní ekonomické činnosti a rozbory,
 • vedení evidence finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo mimořádné události,
 • využívání systému hospodářských opatření pro krizové stavy podle zvláštního zákona pro potřeby složek integ­rovaného záchranného systému,
 • využívání osobní a věcné pomoci právnických, podnikají­cích fyzických osob a fyzických osob podle zvláštního zákona

Skupina analýzy situace a plánování

zabezpečuje zejména následující činnosti

 • analýzu konkrétní vzniklé mimořádné události a prognó­zu dalšího vývoje,
 • vyhodnocování využitelnosti krizových a havarijních plánů,
 • tvorbu návrhu komplexu krizových a jiných opatření, pří­padně Plánů řešení krizové situace,
 • vytváření, vedení a využívání mapových a grafických zná­zornění situace,
 • sledování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti, projed­návání případných opatření s obcemi a Policií ČR,
 • dokumentování, ve spolupráci s veliteli zásahů, činnosti a postupu při zásahu,
 • monitoring a zabezpečování průzkumu v teritoriu

Skupina nasazení sil a prostředků

zabezpečuje zejména následující činnosti

 • soustřeďování informací o zásazích od velitelů zásahů pro­střednictvím příslušných operačních středisek,
 • vyhodnocování efektivnosti zásahů,
 • vyhodnocování situace na jednotlivých místech zásahů složek integrovaného záchranného systému,
 • vedení přehledů o nasazení složek integrovaného záchran­ného systému a ostatních sil a prostředků,
 • vedení přehledů o disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojích,
 • posuzování poskytování a vyžadování vnější (exteritoriál­ní) pomoci.

Skupina ochrany obyvatelstva

zabez­pečuje zejména následující činnosti

 • poskytování a přijímání humanitární pomoci, případně organizování centra humanitární pomoci s využitím spo­lupráce s nevládními organizacemi zabývajícími se huma­nitární pomocí,
 • zabezpečení varování a informování obyvatelstva, posky­tování úkrytu, organizování dekontaminace a označení nebezpečných oblastí, zdravotnického zabezpečení, regis­trace pohřešovaných,identifikace a pohřbívání mrtvých
  osob, ochrany hospodářského zvířectva, ochrana vodních zdrojů, ochrany kulturních památek a dalších ochranných opatření,
 • sledování hygienicko-epidemiologické situace,
 • pořizování centralizované evidence organizovaně nebo samovolně evakuovaných osob,
 • zabezpečení evakuace obyvatelstva, jeho nouzového uby­tování, stravování, zabezpečení pitnou vodou a dalšími prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva,
 • poskytování psychologické pomoci a duchovní pomoci postiženému obyvatelstvu,
 • zabezpečení odborné pomoci při radiačním nebo chemic­kém nebo biologickém nebezpečí.