Památky

Památková péče:


Výkon  přenesené působnosti v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, dále jen „památkový zákon“:

 • zpracování vyjádření v řízení o prohlášení věci za kulturní památku a v řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku
 • vydávání rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, neplní-li povinnosti dle§9 památkového zákona
 • určování podmínek pro další výkon činnosti fyzické nebo právnické osoby, která působí, nebo by mohla působit nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí, anebo ohrožovat zachování kulturní památky, nebo zákaz takové činnosti
 • vydávání stanovisek pro rozhodování správních úřadů a orgánů krajů a obcí, mohou-li být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití
 • vydávání závazných stanovisek na žádost vlastníka kulturní památky, k zamýšlené obnově kulturní památky
 • vydávání stanovisek pro rozhodování orgánů územního plánování nebo stavebních úřadů, jde-li o nemovitou kulturní památku, vyjadřování se k územně plánovací dokumentaci z hlediska státní památkové péče
 • rozhodování o nezbytných opatřeních pro zabezpečení kulturní památky na náklad vlastníka a o uložení povinnosti vlastníku kulturní památky, vyžaduje-li to důležitý společenský zájem, aby s ní určitým způsobem nakládal, popřípadě aby ji uložil, nebo bezplatně svěřil na nezbytně dlouhou dobu odborné organizaci do úschovy
 • zajištění výkonu a organizace státní památkové péče ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice
 • zajištění agendy podílu na zpracování krajské koncepce rozvoje státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů obnovy kulturních památek
 • usměrňování péče o kulturní památky zajišťované obcemi
 • výkon dozoru při obnově kulturních památek z hlediska státní památkové péče
 • dozor, nad dodržováním památkového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, v rozsahu své působnosti
 • zřízení, podle potřeby, pro všestranné posuzování a koordinaci úkolů státní památkové péče, komisi státní památkové péče jako pracovní komise, jmenování, po vyjádření krajské organizace státní památkové péče, okresního konzervátora státní památkové péče jako dobrovolného pracovníka
 • koordinace jednotného označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem, popřípadě značkami stanovenými mezinárodními smlouvami
 • ukládání pokut při porušení povinností fyzickými osobami, právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání podle zvláštních předpisů, v rozsahu stanoveném zákonem památkového zákona
 • podávání návrhů stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité kulturní památky.

Válečné hroby


Výkon přenesené působnosti podle zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o válečných hrobech), v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

 • vedení evidence válečných hrobů (hrobů i pietních míst – pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti) ve správním obvodu městského úřadu
 • ukládání pokut při porušení povinností fyzickými osobami, právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání podle zvláštních předpisů, v rozsahu stanoveném zákonem o válečných hrobech.

Aktuální ke dni 28.01.2019