Nový sběrný dvůr

Vážení občané, dne 02.08.2022 byl v našem městě otevřen nově vybudovaný a moderně zařízený sběrný dvůr, který přinese významné zlepšení služeb v oblasti nakládání s odpady. Tento sběrný dvůr je umístěn na ulici Loděnická  č. p. 1079, parc. č. 800/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou (nedaleko původního sběrného místa). Pro provoz sběrného dvora byla vydána již všechna potřebná povolení.

Sběrný dvůr byl navržen s takovou kapacitou, aby mohl sloužit občanům Pohořelic včetně městských částí Nová Ves, Smolín a Velký Dvůr a také občanům obcí Malešovice, Odrovice, Loděnice, Cvrčovice, a to u veškerých komunálních odpadů bezplatně, na základě předložení občanského průkazu. Na sběrném dvoře bude možné bezplatně odkládat papír, plast, sklo, kovy, nebezpečné odpady, bioodpad, objemný odpad, dřevo, vysloužilé elektrospotřebiče, zářivky, baterie, použitý textil, pneumatiky a jedlé oleje, vše v běžném množství produkovaném v domácnostech. Dále zde bude možné odevzdat i stavební suť za poplatek, platit lze pouze platební kartou.

Otevírací doba sběrného dvora byla zvolena tak, aby bylo možné předat odpady jak v pracovní dny, tak i o víkendu, a to v úterý a ve čtvrtek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 16 hodin. Odpady z tohoto sběrného dvora budou předávány v souladu s principy současného odpadového hospodářství přednostně k recyklaci nebo jiným druhům využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.  Na vybudování sběrného dvora získalo město Pohořelice dotaci z Operačního programu životní prostředí – CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012003 – Sběrný dvůr Pohořelice, ve výši 7 046 335,81 Kč. Věříme, že nový sběrný dvůr přinese našim občanům další zlepšení služeb poskytovaných městem a přispěje také ke zlepšení životního prostředí v Pohořelicích a okolí.   

Ing. Ivana Galiová, odbor životního prostředí Městského úřadu Pohořelice, kontakt: ivana.galiova@pohorelice.cz tel. 720071497