OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno: 22.5.2023
Bude sejmuto: 7.6.2023
Téma: Opatření veřejné povahy

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření
obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném
znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
Silnice: II/416 Slavkov – Židlochovice – Pohořelice (most 416-022)
Místní komunikace, ulice Poříčí
pro akci: „Oprava mostu 416-22“
termín: 29.05.2023 – 15.09.2023