Co se děje s odpadem po vyhození do kontejneru

Proč třídit odpad

Tříděním odpadu napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí. Vytříděním odpadů umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.

Samozřejmě nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne. Produkci odpadu lze předcházet tak, že budeme nakupovat potraviny bez obalu (ve specializovaných obchodech je možné takto sehnat téměř vše) nebo alespoň kupovat velká balení, nekupovat nápoje v PET lahvích, mít látkové sáčky na zeleninu a pečivo v obchodech apod.

Co se děje s odpadem

Po vysypání barevných popelnic a kontejnerů do svozového auta se vytříděné odpady odvezou na tzv. dotřiďovací linku. Každý druh odpadu se sváží samostatně. Odborné dotřídění na jednotlivé druhy materiálů je důležité pro jejich další zpracování – recyklaci. Vytříděné materiály se dále zpracovávají a ze vzniklých surovin jsou vyrobeny nové výrobky.

Například z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se vyrobí v papírnách tolik papíru, ze kterého se dá vyrobit dětské leporelo. Z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice na televizi. Třicet recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jedné fleesové bundy, na tričko jich stačí pět.

Zpracování jednotlivých druhů odpadů a výrobky z nich

Papír

Zpracování: Před samotným zpracováním je nutné papír ručně dotřídit podle požadavků jednotlivých odběratelů na jednotlivé druhy (noviny, časopisy, karton-lepenka a ostatní papír) a také odstranit nežádoucí příměsi (špatně vytříděné odpadky).

Nejběžnější formou recyklace papíru je jeho opětovná výroba v papírnách. V nich se papír nasype do velké nádrže s vodou, kde se rozmixuje na řídkou kaši obsahující papírová vlákna. Ta se postupně zbaví nečistot, jako jsou kancelářské sponky, okénka z obálek a další nežádoucí příměsi. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi na papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru, dále následuje její lisování. Nejdůležitějším procesem je pak sušení papíru, protože při nanášení na síto obsahuje papírovina až 96% vody. Papír se dá v průměru recyklovat 5 až 7krát, každou recyklací se papírenské vlákno zkracuje, ve výjimečných případech je možná recyklace až 20x.

Další možností recyklace papírových odpadů je výroba tepelných izolací a příměsí do stavebních hmot, energetické využití, nebo i výroba kompostu a bioplynu.

Výrobky: Recyklovaný papír je asi nejznámějším recyklovaným materiálem, neboť se historicky začal sbírat už v 50. letech minulého století. Většina papíru (i tam, kde to není uvedeno) je recyklovaná. Z typických recyklovaných výrobků každodenního využití můžeme jmenovat toaletní papír, noviny, kancelářský papír a různé krabice z lepenky. Méně známými výrobky jsou pak papírové brikety nebo papírové stavební izolace. Nejméně kvalitním papírem je tzv. nasávaná kartonáž, což jsou například obaly od vajíček.

Sklo

Zpracování: Dotřiďovací linky na sklo mohou být samostatné nebo součástí skláren. Jejich úkolem je bezchybně odstranit vše, co není ze skla a tudíž nelze nadále recyklovat. Toto dotřídění musí být velmi důkladné, aby nedošlo ke znehodnocení celé várky skleněných výrobků. V první fázi se ručně vyberou velké nečistoty, jako je keramika, porcelán, kovy a další pevné částice. Následně se sklo nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se upravuje. Nakonec se na požadovanou vysokou kvalitu čistí pomocí optoelektrických čidel.

Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu primárních surovin. Střepy, které se přidávají ke sklářskému kmenu, jsou společně s dalšími přísadami taveny při teplotách kolem 800-1400°C. Z roztavené hmoty je možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou recyklace skla je fakt, že ho lze recyklovat neomezeně stále dokola.

Výrobky: Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo – lahve na nápoje, ale i jiné skleněné výrobky. Sklo se dále používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového skla nebo jako přísada do speciálních druhů betonů a do brusných hmot.

Plast

Zpracování: Při dotřiďování plastů dochází nejen k odstranění nežádoucích příměsí, ale i kroztřídění plastů podle materiálu na základní skupiny (PET, fólie, duté plastové obaly, polystyren a směsný plast). Každý z těchto druhů se pak zpracovává samostatně. Nejrozšířenější a zároveň nejžádanější plastový odpad – PET lahve, se dotřiďují obvykle ještě podle barev. Chybně vytříděné odpady a znečištěné plasty mohou sloužit jako alternativní palivo v cementárnách a jiných provozech.

Podle druhů roztříděné a slisované plasty se odvezou z třídící linky ke zpracovatelům, kde se dále drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních produktů. Nejběžnějším produktem recyklace plastů je tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro výrobu nových plastů v podobě malých peciček. Regranulované odpadní plasty najdete ve většině nových plastových výrobků.

Výrobky: Recyklované plasty mají široké použití. Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic případně lehčeného betonu a dalších tepelných izolací. Druhově neroztříděné směsné plasty se zpracovávají například na stavební a zahradní prvky jakou jsou ploty, zatravňovací dlažba, protihlukové zábrany či zahradní kompostéry. Z vytříděných PET lahví se vyrábějí technická či textilní vlákna a z nich pak koberce nebo oděvy případně nové láhve, vázací pásky, apod. Plastové sáčky, fólie nebo tašky se převážně regranulují a následně slouží k výrobě nových fólií.

Nápojové kartony

V Pohořelicích se nápojové kartony třídí do sběrných nádob společně s plasty.

Zpracování: Dotřiďovací linky určené pro úpravu nápojových kartonů jsou ve většině případů ty samé, na kterých se dotřiďuje papír nebo plasty. Jejich úkolem je odstranit z vytříděného nápojového kartonu nežádoucí příměsi a vytvořit tak požadovanou surovinu pro zpracovatele.

V České republice se využívají dva způsoby zpracování nápojových kartonů. První z nich je v papírnách, protože nápojové kartony obsahují vysoce kvalitní papírová vlákna. Papírny zpracovávají nápojové kartony stejně jako sběrový papír, tedy rozmixují jej ve vodní lázni. Papírová vlákna se pak použijí na výrobu nových papírových výrobků. Zbylý polyetylén a hliník se použije například jako palivo do cementáren nebo se zpracovává na další výrobky. Druhou možností recyklace nápojových kartonů je výroba stavebních a izolačních desek. V tomto případě se nápojové kartony rozdrtí, vyperou, usuší a pak se při teplotách okolo 200°C lisují do desek. Tyto desky mají mnoho vlastností podobných sádrokartonu a mají i podobné využití.

Výrobky: Z nápojových kartonů se vyrábí buď papír, který má vysokou kvalitu nebo se z nápojových kartonů lisují stavební desky, které slouží jako podlahová krytina nebo i pro stavbu celých domů. Menší rodinný domek vyžaduje přes pět tun těchto desek.

Bioodpad

Bioodpad je zpracováván v kompostárnách nebo v bioplynových stanicích. V kompostárně se přivezený bioodpad se nadrtí v drtičce a pak je uložen na hromadu, tzv. zakládku. Po dobu tří měsíců se v pravidelných intervalech překopává, čímž se ze zakládky uvolňuje vzduch. Odvzdušňování je důležité pro to, aby se kompost nevznítil, neboť uvnitř zakládky je teplota kolem 70 °C. Přibližně po třech měsících je kompost hotový. Dřevité zbytky, které se nestihly rozložit, se využívají při tvorbě nové zakládky, obsahují mikroorganismy, které pomohou nastartovat biologické procesy. Zbytkový kompost s převážně dřevitými částmi se dá využít i energeticky.

Podrobné informace o třídění odpadu najdete např. na webových stránkách www.jaktridit.cz, ze kterých byly použity informace i do tohoto článku.

Ing. Ivana Galiová, ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497