Elektronická podatelna

Informace o elektronické podatelně na MěÚ Pohořelice

Elektronická komunikace si klade za cíl umožnit či usnadnit provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií a prostředky dálkového přístupu. Hlavní pojmy, postupy, používání a ověřování elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů, které umožňují pohyb a používání elektronických dokumentů prostřednictvím elektronické podatelny,  upravuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění.
S platností od 1.7.2009 lze učinit elektronické podání také datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Režim datových schránek včetně procesu převodu analogového dokumentu do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze dokumentů) upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí odlišnými pravidly než podání prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.
Elektronická podání zaslaná úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany. Pro tyto potřeby je na stránkách www.pohorelice.cz seznam kontaktních adres. Pokud jsi nejste jistí, jak postupovat v případě Vašeho podání, kontaktujte příslušného vedoucího odboru.


Informace k elektronické podatelně Městského úřadu Pohořelice:

Adresy elektronických podatelen:

 • podatelna@pohorelice.cz  pro oficiální podání podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Jestliže zašlete na adresu podatelna@pohorelice.cz nepodepsaný email bude Vaše zpráva zpracována ručně. Automat Vám zašle zprávu o chybném podání, protože očekává podepsanou zprávu nebo přílohu v ní.
 • info@pohorelice.cz pro podání nepodepsaná zaručeným elektronickým podpisem
 • Kontaktní místo pro přijímání podání na technických nosičích:
  Městský úřad Pohořelice
  Vídeňská 699
  691 23 Pohořelice

Formy elektronického podání

 • Prostřednictvím e-mailové zprávy na adresy podatelna@pohorelice.cz (podepsané zaručeným elektronickým podpisem)nebo info@pohorelice.cz pro podání nepodepsaná zaručeným elektronickým podpisem
 • Prostřednictvím webového formuláře dostupného na adrese http://pohorelice.cz/kontakty/ .   Webový formulář není určen pro elektronické podání se zaručeným elektronickým podpisem.  Jeho hlavním úkolem je možnost zaslat zprávu v případě, že v momentální chvíli nedisponuje žadatel svými běžnými komunikačními nástroji. 
 • Na technických nosičích dat (CD, DVD)
  Elektronická podání na technických nosičích dat lze přímo předávat v podatelně městského úřadu osobám k tomu určeným (viz níže). v úředních hodinách (pondělí a středa: od 7:30 do 16:30 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30, v pátek od 8:00 do 13:00 hodin). Městský úřad Pohořelice si vyhrazuje právo nepřijímat elektronická podání na jiných nosičích.

Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů:

 • Ing. Petr Procházka, kancelář C106, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
 • Ing. Zdeněk Blecha, kancelář  C304, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Zaměstnanci pověření přIjímáním datových zpráv na datových nosičích:

 • Ing. Petr Procházka, kancelář C106, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
 • Ing. Zdeněk Blecha, kancelář  C304, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Příjem a zpracování elektronického podání

Po doručení emailového podání elektronické podatelně odešle automat podatelny na adresu odesilatele potvrzení o doručení podání. (Zprávy nejsou přijímány automaticky, ale jsou stahovány na pokyn pracovníka podatelny, podobně jako datové zprávy z datových schránek.)  Po stažení zpráv je provedena kontrola na zaručený elektronický podpis. Jestliže je elektronický podpis platný, dojde k pokračování automatického zpracování.
Všechny odpovědi automat podatelny podepíše kvalifikovaným serverovým certifikátem vydaným společností PostSignum a.s.
Odchozí dokumenty a automatické zprávy elektronické podatelny jsou podepisovány kvalifikovaným serverovým certifikátem (el. značkou) vydaným ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb. a navazujících předpisů certifikační autoritou PostSignum pod seriovým číslem 1942145. Certifikát je označen jako veřejný a je možné jej stáhnout z webu této certifikační autority.

VZOR POTVRZENÍ O DORUČENÍ PODÁNÍ

Dobrý den,

Vaše podání ve věci “XXXXX”, které jste DD.MM.YYYY HH:MM:SS zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou dd.mm.yyyy hh:mm:ss přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Pohořelice

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.NEODPOVÍDEJTE NA NI!

V dalším kroku provádí elektronická podatelna kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné pro zpracování, např. čitelnost zprávy, kontrola na přítomnost škodlivých kódů, zaručeného elektronického podpisu, atd. Zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není dále zpracována. Pokud lze z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
Po provedení kontroly a kladném vyhodnocení odešle elektronická podatelna na adresu odesilatele e-mailovou zprávu, obsahující informace o přijetí podání k dalšímu zpracování.

VZOR POTVRZENÍ O DALŠÍM ZPRACOVÁNÍ PODÁNÍ

Dobrý den,

Vaše podání ve věci “XXXXX”, které jste DD.MM.YYYY HH:MM:SS zaslal(a)na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou DD.MM.YYYY HH:MM:SS přijato pod číslem jednacím #####/YYYY do spisové služby.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Pohořelice

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI

V případě nepodepsané emailové zprávy doručené do elektronické podatelny je zpráva předána k ručnímu zpracování na sekretariát starosty Města Pohořelice. Tato informace je zaslána zasilateli.

VZOR POTVRZENÍ O NEPODEPSANÉ EMAILOVÉ ZPRÁVĚ

Dobrý den,

Vaše podání ve věci “pokus na novou odpověď”, které jste 02.03.2016 10:47:38 zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu chybějícího nebo neplatného elektronického podpisu.

Bližší informace:
http://pohorelice.cz/mesto/elektronicka-podatelna/

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Pohořelice

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!

Elektronický podpis

Informace o tom, jak získat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.), jsou uvedeny na webech certifikačních autorit.
Elektronické podání do elektronické podatelny města lze učinit bez elektronického podpisu i s elektronickým podpisem, je však třeba věnovat pozornost níže uvedenému:

 • Podání se zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu je přijato automaticky k dalšímu zpracování, pokud splňuje další požadované technické parametry.
 • Podání bez  zaručeného elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu  je přesměrováno z elektronické podatelny do běžné e-mailové schránky úřadu a jeho další zpracování probíhá manuálně. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou. Výčet základních právních předpisů a jejich požadavků na připojení uznávaného elektronického podpisu jsou na konci tohoto dokumentu.

Výše uvedené možnosti neplatí pro případy, kdy lze činit podání pouze v listinné podobě (např. žádost o vydání občanského průkazu, návrh na vklad věcných práv do katastru nemovitostí, apod.).

Připouští se:

 • podání je obsahem vlastního mailu, tento mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem
 • podání je obsahem přílohy mailu, tento mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem (příloha nikoliv)
 • podání je obsahem přílohy mailu, příloha je podepsána uznávaným elektronickým podpisem (mail jako celek nikoliv)
 • podání je obsahem přílohy mailu, mail jako celek i příloha jsou zvlášť podepsány uznávaným elektronickým podpisem

Nepřipouští se:

podání je obsahem přílohy mailu; příloha byla originálně vytvořena v listinné podobě a opatřena jí odpovídajícími náležitostmi, poté naskenována a opatřena zaručeným elektronickým podpisem

Technické náležitosti podání


Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

 • CD nebo DVD se souborovým systémem ISO9660

Seznam povolených formátů
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:

 • formáty DOC a DOCX (Microsoft Word)
 • formát ODT (OpenOffice.org)
 • formáty XLS a XLSX (Microsoft Excel)
 • formát ODS (OpenOffice.org)
 • formát PDF (Acrobat Reader)
 • formát RTF (textového standardu RTF-DCA)
 • formát TXT (prostý text CP 852, 1250)
 • formáty FO a ZFO (602XML Form)
 • formát XML (Microsoft).

Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech GIF, JPG, JPEG, JFIF, PNG nebo TIF.
Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou). Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.
Dokument (nemá-li mít povahu kopie) musí být vytvořen převodem ze vstupních textových dokumentů, např. MS Word, nesmí být získán jako grafický obraz (pomocí grafického editoru nebo naskenováním listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly autorizovanou konverzí, např. na pracovišti CzechPoint, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu tajemnik@pohorelice.cz , nebo informatik@pohorelice.cz

právní předpispředmět a náležitosti úkonupožadavek na připojení uznávaného elektronického podpisu
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 
Předmět:
– písemná žádost o informaci
Náležitosti úkonu:
– označení povinného subjektu
– označení, kdo žádost podává
– elektronická adresa odesílatele
Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen.

 
Předmět:
– úkony v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 
Předmět:
– jakékoliv podání vůči správnímu orgánu
Náležitosti úkonu:
– označení správního orgánu
– identifikační údaje o osobě, která podání činí podle § 37 odst. 2 správního řádu
– označení věci, které se podání týká
– co se navrhuje
Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen. Není-li připojen, musí  podání být do 5 dnů doplněno.
Předmět:
– stížnost podle § 175 správního řádu
Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen, ale stížnost podaná bez uznávaného elektronického podpisu se považuje za anonymní.
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 
Předmět:
– úkony uvedené v ust. § 149 odst. 4
– úkony uvedené v ust. § 4 až 6 vyhl. č. 329/2006 Sb., ve zn. p. p.
– další úkony pouze v případě, že to zadavatel jmenovitě uvedl v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu
Náležitosti úkonu:
– identifikační údaje zájemce (uchazeče) v rozsahu dle § 17 písm. d) zákona
– název veřejné zakázky
– případně další náležitosti vyžadované zákonem či zadavatelem v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu
Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen. 
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Předmět:
–  úkony osob zúčastněných na správě daní směřující vůči správci daně
Náležitosti úkonu:
– označení správního orgánu (daňového orgánu)
– identifikační údaje o osobě, která podání činí
– označení věci, které se podání týká
– co se navrhuje
Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen