Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Náplň činnosti

 • vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živnosti, tj. živností koncesovaných i ohlašovacích (vázaných, řemeslných a živnosti volné
 • vykonává další činnosti na úseku státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem  65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje komplexní správní agendu spojenou s výkonem státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání jednak na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, jednak z podnětu jiných orgánů a z podnětů právnických a fyzických osob
 • zajišťuje agendu správního trestání ve své zákonné působnosti a působnosti svěřené Městskému úřadu Pohořelice, odboru obecní živnostenský úřad
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o spotřebních daních, zákonem o povinném značení lihu,  zákonem o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, zákonem o realitním zprostředkování, zákonem o kontrole (kontrolní řád)  a dalšími zákony 
 • vede živnostenský rejstřík
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • vyřizuje stížnosti, podněty a připomínky na činnost podnikatelů
 • spolupracuje s odbornými orgány státní správy, orgány státního dozoru, orgány činnými v trestním řízení, zájmovými svazy, cechy a sdruženími podnikatelů a dalšími dozorovými orgány
 • vykonává činnost centrálního registračního místa
 • poskytuje informace veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenskému úřadu

Přehled základních právních předpisů

 • §  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
 • §  Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
 • §  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • §  Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • §  Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • §  Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
 • §  Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.
 • §  Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu  zastaváren  a  některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů.
 • §  Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.