Odbor dopravy

Odbor dopravy

Úsek dopravy a projednávání přestupků

 • vykonává funkci dopravního úřadu dle zvláštních předpisů
 • zajišťuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti pro oblast TAXI; rozhoduje o vydání osvědčení o zkoušce odborné způsobilosti
 • uděluje evidenční čísla vozidlům taxislužby
 • uděluje a odnímá oprávnění ke zřízení stanic měření emisí
 • vymezuje typy silničních vozidel, pro které je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí
 • provádí kontrolu stanic měření emisí podle zákona o státní kontrole
 • spolupracuje se státním odborným dozorem při kontrolách stanic měření emisí
 • spolupracuje při zajišťování bezpečnosti silničního provozu
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • uděluje pokuty za porušení zákonů č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • uděluje, podmiňuje , omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění

Úsek silničního hospodářství

 • zajišťuje výkon speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy
 • zajišťuje výkon silničního správního orgánu ve věcech silnic II. a III. třídy
 • zajišťuje výkon státního odborného dozoru nad silnicemi II. a III. třídy
 • rozhoduje o povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy
 • rozhoduje o povolení uzavírek a objížděk silnic II. a III. třídy
 • rozhoduje o udělení výjimek ze zákazu provádění prací v ochranných pásmech silnic II. a III. třídy
 • stanovuje podmínky pro realizaci staveb v okolí silnic II. a III. třídy
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy
 • účastní se na plnění úkolů spojených s řešením mimořádných událostí a úkolů civilní obrany a plnění úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu
 • provádí kontrolu stanic měření emisí podle zákona o státní kontrole
 • spolupracuje se státním odborným dozorem při kontrolách stanic měření emisí

Úsek řidičských průkazů a zkušebních komisařů

 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy
 • vydává a vyměňuje mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 • vrací řidičské průkazy odňaté soudem, komisí a ze zdravotních důvodů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem
 • vydává profesní osvědčení řidiče
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • zajišťuje státní správu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje registrace k provozování autoškol
 • rozhoduje o odnětí registrace autoškoly
 • schvaluje technické podmínky k provozování autoškol
 • zajišťuje státní správu a odborný dozor ve smyslu zák. č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění

Úsek evidence motorových vozidel

 • výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vedení registru silničních vozidel
 • rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru a jejich předávání do centrálního registru
 • přidělování registrační značky silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu a vydávání tabulky s přidělenou registrační značkou
 • vydávání osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu motorového vozidla a přípojného vozidla
 • provádění zápisu nebo výmazu zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru a technického průkazu vozidla
 • rozhodování o vyřazení silničního vozidla z provozu
 • kontrola plnění povinností a podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla a jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • provádění zápisů a změn údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • dočasné vyřazení silničního vozidla z registru vozidel