Povodně a povodňové komise

Povodně  –   jsou jednou z mimořádných událostí, které mohou postihnout území obce nebo celého správního obvodu. Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Povodňový plán města Pohořelice – http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Povodňová komise obce ( PK ) – Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, v souladu s ustanovením § 78 zákona č. 254/2001 Sb. o  vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.
Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.


Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

 1. potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,
 2. zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
 3. provádějí povodňové prohlídky,
 4. zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,
 5. prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 6. organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,
 7. informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
 8. vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 9. organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 10. zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,
 11. zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 12. provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
 13. vedou záznamy v povodňové knize.

Složení PK obce

 • Bc. Miroslav Novák, DiS. předseda PK
 • Ing. Patrik Pařil – místopředseda PK
 • Ing. Roman Tříska – tajemník PK
 • Miroslav Bartoň – člen PK
 • Eduard Dračka  – člen PK
 • Ing. Roman Osička  – člen PK
 • Ing. Štěpán Pirnus – člen PK
 • Ing. Petr Vrobel – člen PK
 • Pavel Čermák – člen PK
 • Mgr. Ondřej Veselý – člen PK

Povodňová komise ORP ( PK ORP )    Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností

Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje , v souladu s ustanovením  § 78 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje.

     Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

 1. potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 2. zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku,
 3. organizují provádění povodňových prohlídek,
 4. prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 5. organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
 6. ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
 7. organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,
 8. organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 9. vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 10. využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky,
 11. v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 12. v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech,
 13. spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 14. soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
 15. vedou záznamy v povodňové knize.

Složení PK ORP

 • Bc. Miroslav Novák, DiS. – předseda PK
 • Ing. Roman Tříska – tajemník PK
 • Ing. Josef Svoboda  – člen PK
 • Ing. Zdeněk Blecha – člen PK
 • Ing. Patrik Pařil – člen PK
 • Ondřej Třešňák – člen PK
 • Pavel Stejskal – člen PK
 • František Putýnka – člen PK
 • Miroslav Šár – člen PK
 • Jan Hájek – člen PK
 • Ing. Iva Hrstková – člen PK
 • Ing. František Pražák – člen PK
 • Ing. Václav Procházka – člen PK
 • Zdeněk Selner – člen PK