Nejčastější dotazy k novému systému třídění odpadu

V minulém čísle Pohořelických listů byl zveřejněn článek o novém systému třídění odpadu. Odpad se bude od 1. 3. 2017 třídit přímo v domácnostech. Každá domácnost, která projeví zájem, obdrží sadu nádob na plast, papír a bioodpad. Současně bude zaveden „Motivační program“ s možností slev z poplatku za odpady pro zapojené domácnosti.

Na zavedení tohoto systému v Pohořelicích jsme zaznamenali v naprosté většině kladné ohlasy. Těší nás velký zájem domácností o nádoby na tříděný odpad. Obdrželi jsme také velké množství dotazů a připomínek. V následujícím článku se pokusíme nejčastější dotazy zodpovědět.

CO BY MĚL KAŽDÝ O NOVÉM SYSTÉMU VĚDĚT

1. Proč bude v Pohořelicích zaveden nový systém třídění odpadu?

Snažíme se z ekologických a také z ekonomických důvodů co nejvíce snížit množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. Toho lze dosáhnout důkladnějším tříděním odpadu. Poplatky za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku se každoročně zvyšují a v budoucnu bude zakázáno ukládat neupravený směsný komunální odpad na skládku.

Princip je jednoduchý: Více tříděného odpadu ® méně směsného odpadu ukládaného na skládku ® úspora finančních prostředků vynakládaných na provoz systému nakládání s odpadem.

2. Jak často bude odpad z domácností svážen?

Druh odpaduČetnost vývozu
Směsný komunální odpad1 x za 14 dní
Papír a plast1 x za měsíc
Bioodpad1 x za 14 dní v období od 1.4. do 30.6.
1 x za 7 dní v období od 1.7. do 31.10.
1 x za 14 dní v období od 1.11. do 30.11.
1 x za 30 dní v období od 1.12. do 31.3. násl. roku

3. V jakých konkrétních termínech se bude odpad svážet?

Každá domácnost obdrží svozový kalendář na celý rok, kde budou uvedeny vývozy všech druhů odpadů. Svozový kalendář bude zveřejněn také na webových stránkách města a webových stránkách svozové firmy.

4. Budou nádoby na tříděný odpad poskytnuty zdarma?

Ano, nádoby budou zapůjčeny zdarma. Po dobu nejméně pěti let zůstanou ve vlastnictví města z důvodu poskytnuté dotace na jejich pořízení. Uživatel, který se přihlásí k odběru nádob, se zaručuje městu Pohořelice i dotačnímu orgánu SFŽP, že nádoby bude užívat v souladu s podmínkami dotace. Bližší informace jsou uvedeny v předávacím protokolu.

5. Je možné se do systému přihlásit i po termínu 30. 11. 2016? Např. v průběhu roku 2017?

Ano. Do systému je možné se zapojit do 15. 3. 2017 z důvodu splnění podmínek dotace. Upozorňujeme, že počty nádob a jejich velikost (120 l, 240 l) jsou omezeny. Přijaté žádosti budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty.

V případě zapojení do systému v průběhu roku 2017 bude sleva z poplatku za odpad na rok 2018 vypočtena v poměrné výši.

6. Jakou velikost nádob na odpad zvolit?

Při výběru velikosti nádoby je nutné vzít v úvahu počet členů domácnosti, průměrné množství dosud vyprodukovaných tříděných odpadů a četnost svozu jednotlivých odpadů. Nádoby na papír pro rodinné domy jsou k dispozici pouze o objemu 120 l. U nádob na plast doporučujeme nádobu o objemu 240 l pro rodiny čtyřčlenné a větší. U bioodpadu bude hrát roli velikost zahrádky nebo trávníku. Upozorňujeme, že bioodpad bude v sezóně svážen 1x týdně (viz bod 2.)

Příklady: (pouze orientační)

RD 2 osoby, malá zeleninová zahrada, bez větší plochy trávníku ® papír, plast i bio 120 l

RD 3 osoby, zahrada s často sečeným trávníkem ® papír 120 l, plast 120 l, bio 240 l

RD 4 osoby, zeleninová zahrada+ trávník® papír 120 l, plast 240 l, bio 240 l

7. Je nutné odebrat celou sadu nádob, tj. nádobu na papír, plast i bioodpad současně?

Ne, není nutné odebrat celou sadu. Je možné odebrat jakoukoli kombinaci nádob. Například bioodpady kompostuji, vezmu si tedy jen nádobu na plast a na papír. Nebo papír odevzdávám do výkupny, vezmu si jen nádobu na plast a na bioodpad.

Upozorňujeme, že v tomto případě nejsou splněny podmínky „Motivačního programu“ a v roce 2017 nebude těmto účastníkům poskytnuta sleva z poplatku za odpad (více viz body 18. a 24.).

8. Je možné si vzít k rodinnému domu více kusů nádob na jeden druh odpadu (např. 2x nádobu 240 l na plasty)?

Aktualizováno: Každá domácnost má nárok na jednu sadu nádob na tříděný odpad (plast, papír a bioodpad). Nádoby na tříděný odpad budou od 04.03.2020 nově přidělovány pouze domácnostem, které ještě nádoby nemají. Ostatní zájemci si mohou pořídit vlastní nádoby v příslušné barvě (papír – modrá, plast – žlutá, bioodpad – hnědá) a vyzvednout si na MěÚ Pohořelice, odboru životního prostředí čip, na základě kterého budou tyto nádoby sváženy. 

9. Jakým způsobem proběhne distribuce nádob?

Rozvoz „až do domu“ zajistí svozová firma ve dvou termínech, které budou předem vyhlášeny v průběhu měsíce ledna a února 2017. Později si každý zájemce musí zajistit vlastní odvoz nádob. Výdejní místo je dvůr Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699. Nádoby se vyzvedávají pouze po předchozí objednávce (je možné i telefonicky – Ivana Galiová, tel. 720 071 497).

10. Jak bude řešeno, pokud se ukáže, že četnost svozů nestačí?

Pokud tento problém nastane plošně, četnost svozu jednotlivých odpadů bude upravena. V případě individuálních problémů s přeplněností nádob je možné nádobu vyměnit za větší, případně si vzít více kusů nádob na jeden druh odpadu.

11. Kdo může objednat a převzít nádoby?

Rodinné domy: Nádobu může převzít kterákoli zletilá osoba, která je na uvedeném čísle popisném přihlášena k trvalému pobytu.

Bytové domy: Nádobu může převzít předseda SVJ nebo jiný zvolený zástupce.

12. Jak postupovat, pokud bude nádoba odcizena nebo cizím jednáním poškozena?

Uživatel nádoby nahlásí odcizení nebo poškození nádoby městu, které věc oznámí na Policii ČR. Policie kontaktuje uživatele nádoby za účelem prošetření věci. Uživateli bude bezplatně poskytnuta nová nádoba.

13. K čemu slouží tašky na odpad? Bude se za ně platit?

Tašky na odpad budou zdarma poskytovány do každé domácnosti pro pohodlnější třídění odpadu. Jedná se o sadu tří barevně odlišených plastových tašek s uchy opatřené suchým zipem, kterým je možné tašky spojit k sobě. Tašky jsou určeny na ukládání vytříděného odpadu v domácnostech před jeho vynesením do vlastní popelnice na tříděný odpad nebo do veřejného kontejneru. Tašky mají objem 25 litrů a jsou určené na papír, plast a sklo. S odběrem tašek nesouvisí žádná sleva z poplatku za odpad.

Tašky mohou být poskytnuty i těm domácnostem, které se do nového systému třídění odpadu nezapojí.

KAM NÁDOBY UMÍSTIT

14. Kde mohou být nádoby na tříděný odpad umístěny? Musí být umístěny na vlastním pozemku nebo mohou být umístěny i na přilehlém veřejném, tedy městském pozemku?

Nádoby u rodinných domů musí být umístěny na vlastním pozemku tak, aby jejich umístění nebránilo průchodu chodců, nezhoršovalo dopravní situaci a rozhledové poměry, v zimě nebránilo úklidu sněhu z komunikací a celkově nezhoršovalo estetický vzhled města.

Nádoby u bytových domů budou řešeny individuálně s ing. Ivanou Galiovou.

V den svozu odpadu je vlastník nebo uživatel objektu povinen přistavit sběrnou nádobu na místo přiléhající ke komunikaci. Prázdnou sběrnou nádobu je třeba odstranit z veřejného prostranství nejpozději do konce dne svozu.

CO KDYŽ SI TO ROZMYSLÍM

15. Je možné počty a velikosti nádob změnit, pokud zjistím, že mně nevyhovují?

Ano, bude možné počet i velikost nádob změnit, pokud to bude z provozních důvodů možné. Máme k dispozici pouze omezený počet nádob určitých velikostí (120 l, 240 l). Dopravu nádoby při výměně nebo vrácení nádoby si musí každý zajistit individuálně.

16. Jak postupovat v případě, že se mně projekt neosvědčí? Bude možné všechny nádoby na tříděný odpad vrátit?

Ano, bude možné nádoby vrátit. Předpokládáme však, že se bude jednat o ojedinělé případy. Také bude možné se do systému opětovně zapojit.

SLEVA Z POPLATKU ZA ODPAD

17. Proč bude zaveden „Motivační program“?

Motivační program vychází z principu celého systému, a tím je požadavek co nejvíce snížit množství vyprodukovaného směsného odpadu, jehož likvidace je nejdražší. Toho lze dosáhnout důkladnějším tříděním odpadu. Vycházíme z předpokladu, že město díky novému systému třídění zaplatí za likvidaci odpadů méně a proto jsme se rozhodli snížit poplatek za odpad všem domácnostem, které se nového systému zapojí za předpokladu splnění podmínek „Motivačního programu“.

V Motivačním programu jsou zavedeny čtyři stupně třídění odpadu. Jednotlivé stupně třídění odpadů určují kvalitu třídění a současně finanční zvýhodnění pro jednotlivé účastníky.

Jednotlivé stupně třídění jsou definovány jako poměr tříděného odpadu (biologický odpad, papír, plast a nápojové kartony) a celkového množství odpadu vyprodukovaného v každém čísle popisném přihlášeném do „Motivačního programu“. Množství vytříděného biologického odpadu se při výpočtu upraví koeficientem 0,5 a množství vytříděného plastu koeficientem 1,75, a to z důvodu rozdílné hmotnosti těchto odpadů. Tyto koeficienty mohou být podle potřeby změněny, tak aby celý systém byl co nejspravedlivější. Nyní jsou koeficienty stanoveny podle zkušeností z okolních obcí, kde je podobný systém zaveden. V případě bioodpadu je navržen koeficient 0,5, který pro potřeby výpočtu slevy v rámci „Motivačního programu“ sníží množství svezeného bioodpadu na polovinu. U plastů bude množství pro potřeby výpočtu zvýšeno o tři čtvrtiny.

Do množství tříděného odpadu bude pro účely „Motivačního programu“ zahrnut i tříděný odpad odevzdaný do kontejnerů na veřejných sběrných místech. Na jednotlivé účastníky systému se tak rozpočítá nejen papír a plast + nápojové kartony, ale i sklo a kovy. Stejně tak se rozpočítá veškerý svezený směsný komunální odpad.

18. Jakých slev mohu dosáhnout?

Sleva pro rok 2017: Město poskytne jednorázové finanční zvýhodnění těm domácnostem, které si převezmou nádoby na papír, plast a bioodpad, tedy všechny nádoby určené ke třídění současně. Sleva bude činit 100,- Kč na každou osobu, přihlášenou k trvalému pobytu v čísle popisném, které je do systému zapojeno. Např. čtyřčlenná rodina tak získá 400,- Kč. Současně také obdrží sadu tašek na třídění odpadu (viz bod 12).

V případě bytových domů bude tato sleva poskytnuta všem obyvatelům daného bytového domu, který se do systému zapojí.

Sleva pro rok 2018 a následující:

Sleva bude vypočítána podle stupně vytřídění odpadu v předcházejícím roce. Na danou slevu bude mít nárok každá osoba přihlášená k trvalému pobytu v čísle popisném, které je do systému zapojeno.

Při výpočtu výše slevy se bude vycházet z poměru tříděného odpadu a celkového množství odpadu vyprodukovaného v každém číslo popisném.

Byly stanoveny 4 stupně třídění:

I. stupeň: třídění 0-10 % – účastníci, kteří se do třídění vůbec nezapojili nebo třídí méně než 10 % odpadu. Bez slevy na poplatku.

II. stupeň: třídění 10-30 % – účastníci, kteří se do třídění zapojili a třídí více než 10 % odpadu. Sleva ve výši 100,- Kč/osoba/rok.

III. stupeň: třídění 30-50 % – účastníci, kteří se do třídění zapojili a třídí více než 30 % odpadu. Sleva ve výši 150,- Kč/osoba/rok.

IV. stupeň: třídění 50 a více % – účastníci, kteří se do třídění zapojili a třídí více než 50 % odpadu. Sleva ve výši 200,- Kč/osoba/rok.

19. Jak se bude měřit množství vyváženého odpadu pro potřeby „Motivačního programu“? Jak se zohlední, zda mám v nádobě např. 4 PET láhve na dně, nebo je nádoba plná či poloviční? Jak bude určován poměr třídění detailně: poměr počtů výsypů nebo poměr hmotností podle druhů odpadů?

Množství vyváženého odpadu se bude určovat podle hmotnosti jednotlivých druhů odpadů. Svozová firma bude zadávat do elektronického systému u každého výsypu naplněnost nádoby (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá) a její objem (110 l, 120 l, 240 l, 1100 l). Všechny nádoby jsou označeny čipem. Před začátkem každého svozu a následně po ukončení svozu se vozidlo zváží a celková hmotnost svezeného odpadu se rozpočítá podle zadané naplněnosti a objemu na jednotlivé svezené nádoby. Z těchto údajů bude spočítána sleva – při výpočtu se bude vycházet z poměru tříděného odpadu a celkového množství odpadu vyprodukovaného v každém čísle popisném přihlášeném do „Motivačního programu“. Množství vytříděného biologického odpadu se při výpočtu upraví koeficientem 0,5 a množství vytříděného plastu koeficientem 1,75, a to z důvodu rozdílné hmotnosti těchto odpadů. Nádoby na separovaný odpad (kromě bioodpadu) doporučujeme přistavovat k vývozu při alespoň čtvrtinové zaplněnosti.

19 a) Jak bude prováděna a zdali vůbec kontrola „čistoty“ tříděného odpadu?

Kontrolu budou provádět zaměstnanci svozové firmy při vývozu. Navíc v některých svozových autech jsou kamery, kdy řidič vozu vidí, co se z popelnice do vozu sype. Kontrolu provedou také při nestandardní váze nádoby, např. příliš těžká nádoba na plast, podezření, že tam je např. stavební suť. Svozové firmy si to hlídají zejména u tříděného odpadu, aby obsah jedné nádoby neznehodnotil celou sváženou „várku“.

20. Pokud bydlí na jednom čísle popisném více domácností, jak bude množství odpadu a související sleva vypočítány?

Tato situace nastane u všech bytových domů i u některých rodinných domů. Všechny domácnosti žijící v daném bytovém (nebo větším rodinném) domě budou třídit do společné sady nádob. Při stanovení množství odpadu a výpočtu slevy se bude postupovat tak, jak je popsáno v předchozích bodech, tj. vycházet se bude z poměru tříděného odpadu a celkového množství odpadu vyprodukovaného v tomto čísle popisném. Každá osoba s trvalým pobytem na tomto čísle popisném má nárok na vzniklou slevu.

21. Může mít více čísel popisných společné nádoby na tříděný odpad?

Ano. Tato situace nastane u některých bytových domů s více vchody. Celý dům, tedy více čísel popisných bude třídit do společné sady nádob. Při stanovení množství odpadu a výpočtu slevy se bude postupovat tak, jak je popsáno v předchozích bodech, tj. vycházet se bude z poměru tříděného odpadu a celkového množství odpadu vyprodukovaného společně více čísly popisnými. Každá osoba s trvalým pobytem na těchto číslech popisných má nárok na vzniklou slevu.

22. Mohou se dva sousední rodinné domy domluvit a vzít si společně sadu nádob?

Ano. V tomto případě bude postupováno, jak je popsáno v bodu 21.

23. Může mít jedno číslo popisné více sad nádob na třídění odpadu?

U bytových domů to možné není.

U rodinných domů s 2-3 bytovými jednotkami to lze umožnit. Každý takový případ bude posouzen individuálně. Je nutné zvážit možnosti umístění sady nádob, tak aby nenarušovaly estetický vzhled města.

24. Pokud neodeberu celou sadu nádob (tj. nádobu na papír, plast i bioodpad současně), budu mít nárok na slevu z poplatku za odpad?

V prvním roce fungování systému (r. 2017) bude poskytnuta sleva z poplatku za odpad pouze těm domácnostem, které si odeberou všechny nádoby, tj. na papír, plast a bioodpad. Takto byl systém nastaven. Pokud budou odebrány jen některé nádoby, nárok na slevu v r. 2017 není.

V dalších letech (od r. 2018) bude sleva počítána podle stupně vytřídění odpadu, nebude záležet na druhu odpadu, který je tříděn, ale na poměru množství tříděného (tj. papíru, plastu, bioodpadu nebo jen některého z nich) k celkovému množství vyprodukovaného odpadu.

25. Pokud odeberu všechny popelnice, musím všechny skutečně využívat

Ano. Nádoba se považuje za využívanou, pokud je přistavena ke svozu nejméně 2x za kalendářní rok.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

26. Jaká bude četnost svozu směsného komunálního odpadu těch občanů, kteří se do nového systému nezapojí?

U všech občanů to bude stejné – 1 x za 14 dní (nyní je svážen 1x týdně).

27. Bude svozová firma i nadále akceptovat všechny druhy svozových nádob včetně kovových?

Ano. Na barvě nádoby a typu nezáleží. Všechny tyto nádoby budou označeny čipem a sváženy jako doposud.

28. Musím si nechat označit čipem svoji popelnici na směsný komunální odpad, i když se do nového systému třídění odpadu nezapojím?

Ano. Veškerý svážený odpad (tříděný i směsný) bude evidován. Množství odpadu z každého svozu bude rozpočítáno na jednotlivé nádoby pro potřeby „Motivačního programu“.

Označení nádob na směsný komunální odpad čipy proběhne před rozvozem nádob na tříděný odpad během měsíce ledna a února 2017. Občané budou předem informováni, kdy se toto očipování uskuteční. Je nutné, aby byly označeny všechny nádoby, které jsou užívány na směsný komunální odpad.

29. Bude město poskytovat zdarma také popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad?

Město nebude poskytovat žádné nádoby na směsný komunální odpad. Cílem nového systému je vytřídit co největší množství využitelných odpadů a vyprodukovat tak co nejméně směsného komunálního odpadu.

30. Jak postupovat při pořízení nové popelnice na směsný komunální odpad?

a) Pokud zvažujete koupi nové nádoby na směsný komunální odpad, učiňte tak prosím ještě před plošným označením nádob čipy (tj. během měsíce listopadu t. r.). Pořiďte si prosím nádobu plastovou (ne kovovou), z důvodu vyšších nákladů na označení čipem u kovových nádob.

b) Pokud se v průběhu užívání očipovaná nádoba poškodí, uživatel musí tuto skutečnost oznámit městu. Město zajistí, aby svozová firma provedla nové označení nádoby čipem.

VEŘEJNÁ SBĚRNÁ „HNÍZDA“

31. Budou se stávající kontejnery na tříděný odpad na veřejných sběrných místech po zavedení nového systému rušit?

Ne. Stávající stanoviště kontejnerů zůstanou zachována. Předpokládáme, že se někteří občané do tohoto systému nezapojí a budou dále třídit do kontejnerů na veřejných sběrných místech. Veškeré odpady z těchto kontejnerů budou také zaevidovány do tříděného odpadu města a využity pro účely „Motivačního programu“. Předpokládáme, že do budoucna po zapojení většího procenta domácností do nového systému budou podle potřeby počty kontejnerů sníženy, případně některá stanoviště zrušena. Na některá stanoviště budou přidány kontejnery na kovy (viz bod 33.).

32. Jak často bude odpad z veřejných sběrných míst svážen?

Vývoz kontejnerů na papír a plast bude probíhat 1x za 14 dní (nyní 1x týdně).

Vývoz kontejnerů na sklo a kovy bude probíhat 1x měsíčně (sklo stejně jako nyní).

33. V „Motivačním programu“ je zmíněno i sklo a kovy. Kam se tyto odpady budou ukládat?

Sklo a kovy se budou ukládat do kontejnerů umístěných na stávajících veřejných sběrných místech. Kontejnery na kovy budou nově umístěny na osmi stanovištích (ul. Brněnská u Jednoty, ul. Hybešova u školy, u Tesca, ul. Znojemská u Jednoty, ul. Polní I., Nová Ves, Smolín, Velký Dvůr). Nádoby na sklo a kovy nebudou poskytovány do jednotlivých domácností.

BIOODPAD

34. Obecně k biologickému odpadu:

Někteří občané biologický odpad kompostují, vzniklý kompost na svých zahradách využijí a budou biologické odpady kompostovat dále, což je to nejlepší řešení. Někteří však na svých zahradách kompostovat nechtějí nebo nemohou a bioodpad tak často končí v nádobách na směsný komunální odpad. A to i přesto, že je bioodpady je možné odvést na sběrný dvůr na ul. Loděnická. Nový systém je zaměřen právě na snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku, proto občanům dáváme možnost třídit bioodpad do svozových nádob. Problém vyšší hmotnosti bioodpadu v poměru s ostatními tříděnými odpady částečně řeší navržený koeficient. V případě bioodpadu je zaveden koeficient 0,5, který pro potřeby výpočtu slevy v rámci „Motivačního programu“ sníží hmotnost svezeného bioodpadu na polovinu. Současně je zaveden koeficient 1,75, který upravuje hmotnost plastů – pro potřeby výpočtu je hmotnost plastů zvýšena o tři čtvrtiny. Koeficienty byly stanoveny podle zkušeností z okolních obcí, kde je podobný systém zaveden.

35. Bude i po zavedení nového systému možnost odvézt bioodpady na sběrný dvůr?

Ano, i po zavedení nového systému bude stále možnost odkládat bioodpady do kontejneru na sběrném dvoře na ul. Loděnická. A samozřejmě i další druhy odpadů, tak jako doposud.

36. Jak bude řešeno, pokud se ukáže, že četnost svozu bioodpadu nestačí?

Četnost svozu bioodpadu byla stanovena po zkušenostech z okolních obcí, kde je podobný systém zaveden a navíc „v sezóně“ zvýšena na 1x týdně. Popelnice na bioodpad jsou vybaveny roštem a odvětráváním. V zimních měsících předpokládáme, že díky chladnému počasí nebude obsah nádob zapáchat.

Pokud tento problém nastane plošně, četnost svozu jednotlivých odpadů bude upravena. V případě individuálních problémů s přeplněností nádob je možné nádobu vyměnit za větší, případně si vzít více kusů nádob na jeden druh odpadu.

Co se týká množství, pokud by se jednalo o rodinu s větší zahradou nebo obecně s větší produkcí bioodpadu, bylo by možné si odebrat více nádob na bioodpad.

Poté, co bude vybrána svozová firma, budou zveřejněny termíny setkání s občany, kde bude tato problematika upřesněna a zodpovězeny další dotazy. Předpokládané termíny budou v lednu a únoru 2017.

Dotazy a připomínkami občanů se také budeme zabývat v dalších číslech Pohořelických listů a na webových stránkách města.

Dotazy zodpoví Ing. Ivana Galiová, e-mail ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497.

JAKÉ ODPADY PATŘÍ DO JEDNOTLIVÝCH NÁDOB

Následující výčet odpadů je orientační. Po spuštění celého systému budou do všech domácností doručeny materiály od svozové firmy, kde bude přesně uvedeno, co do které nádoby patří. Výčet druhů odpadů bude také umístěn na sběrných nádobách. 

Tabulka s rozdělením odpadu k vytištění