Oznámení o konání zasedání zastupitelstva města

 

 

Město Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

INFORMACE o konání XXVII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XXVII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699
Termín konání: 08.09.2021 v 16:00 hodin
Navržený program:

1. Zahájení

2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3. Rozpočtové opatření města č. 7/2021

4. Žádosti

 • Prodej části pozemku p. č. 2447/22 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
 • Darování nemovitého majetku města – budova č.p. 385 a zřízení předkupního práva
 • Záměr odprodeje pozemků města parc. č. 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
 • Záměr odprodeje pozemků parc. č. 2029 a 2026 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
 • Záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 6794 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou od ČR-SPÚ
 • Záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 6385 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou od ČR-SPÚ
 • Záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 982/5 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou od ČR-ÚZSVM
 • Záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č. 980/2 a 980/14 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou od ČR-ÚZSVM
 • Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 6428/3 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou do ČR-SPÚ
 • Záměr prodeje pozemků parc. č. 3137, 3130 v k. ú. Nová Ves
 • Prodej pozemku p. č. 7383/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
5. Program rozvoje města Pohořelice pro období 2022-2030 –
prezentace Mgr. Oujeský – 17:00

6. Meliorační kanál ul. Mlýnská – Mgr. Musil, GEOtest, a.s. – 17:30

7. Různé
 • Veřejnoprávní smlouva s obcí Vranovice, Branišovice a Ivaň
 • Nedobytné pohledávky města
 • Žádost ZUŠ Pohořelice o snížení nájemného
 • PPO Pohořelice – odstoupení od darovací smlouvy
 • Regenerace tenisového areálu – TJ Sokol Pohořelice – druhý pokus
 • Záměr zřízení osadního výboru v Nové Vsi
 • Podpora výstavbě Domu pro seniory v Miroslavi
8. Interpelace zastupitelů
9. Diskuse občanů
10. Závěr

 

 

V Pohořelicích 01.09.2021

Bc. Miroslav Novák v.r.
starosta města Pohořelice

 


Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.09.2021
Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu