Poskytovatelé sociálních služeb působící na území ORP Pohořelice

Denní stacionář

BILICULUM, z. ú.

Služba: pro osoby od 3 do 45 let s lehkým, středním až hlubokým stupněm mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení a pro osoby s poruchou autistického spektra.

Posláním sociální služby je poskytovat dětem a mladým lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidem s poruchami autistického spektra podporu, která zmírní dopady na jejich každodenní život.

Poskytuje lamoterapii, canisterapii, fyzioterapii a kvalitní individuální péči, zaměřenou na rozvoj schopností a dovedností uživatelů se snahou o odstraňování sociálních bariér.

Adresa: Růžová 561/1, Mikulov, 692 01 Mikulov na Moravě
Číslo: + 420 778 489 810, +420 778 489 811
E-mail:info@biliculum.cz
Web:www.biliculum.cz

Raná péče

Slezská diakonie – Poradna rané péče DOREA

Služba: poradenská činnost pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, a to s opožděným psychomotorickým vývojem nebo tělesným postižením, mentálním či se souběžným postižením více vadami do 7 let věku dítěte.

Posláním Poradny rané péče DOREA je odborné provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením prostřednictvím služeb rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji. Provázení spočívá zejména v podpoře vývoje dítěte, adaptace rodiny na novou životní situaci a její zvládání, a podpoře začlenění rodiny do běžného života.

Vedoucí: Mgr. Lucie Freibergová, vedouci.dorea@slezskadiakonie.cz
Adresa: Brno, Kamenná 11, 639 00
Telefon: 734 862 310
E-mail:rp.dorea@slezskadiakonie.cz
Web:www.sdbrno.cz

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Služba: bezplatná poradenská činnost pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením kombinovaným a zrakovým do 7 let.

Vedoucí: Mgr. Karla Němcová
Adresa: Nerudova 7, Brno 602 00
Telefon: 541 236 743
E-mail:brno@ranapece.cz
Web:http://www.ranapece.cz/

Odlehčovací služby

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad – Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Služba je součástí komplexu zdravotně-sociálních služeb poskytovaných v hospici. Je určena nevyléčitelně nemocným v závěru života, kterým není možno aktuálně péči zajistit v domácím prostředí. Klientům je vždy současně poskytována zdravotní paliativní péče.

Služba nabízí tyto činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Vedoucí: Bc. Marie Konzalová
Adresa: Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61
Telefon: 547 232 223, 737 230 774
E-mail:rajhrad@rajhrad.charita.cz
Web:http://www.rajhrad.charita.cz/

Pečovatelská služba

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Břeclav – Charitní pečovatelská služba Břeclav

Služba: pečovatelská služba pro osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiny s dětmi
(bez omezení věku).

Posláním pečovatelské služby je poskytnout kvalitní pomoc seniorům a osobám
se zdravotním postižením tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Proto spolupracujeme s uživateli naší služby individuálně tak, abychom zachovali jejich domácí zvyklosti a oni mohli důstojně žít a případně opět se zapojovat do běžného života společnosti. Zároveň podporujeme schopnosti klienta a dopomáháme i k co největší jeho soběstačnosti.

Důležitou součástí spolupráce je rodina klienta. Blízkost rodiny je pro každého z nás velmi důležitá a pro osoby, které věkem či onemocněním dochází o plnou svoji soběstačnost, je nepostradatelná.

Pečovatelská služba dochází do domácností v předem určeném a vymezeném čase během celého dne tak, aby pomoc byla smysluplná a splnila klientům jejich přání, zůstat co nejdéle doma. Pokud to situace vyžaduje, zabezpečujeme podporu klientům i ve večerních hodinách
a o víkendech. Tuto službu i mimo všední dny už několik našich klientů plně využilo.

Provozní doba: Pondělí – Neděle 7:00 – 20:00

Vedoucí: Lenka Králíková
Adresa: Seniorů 1, Břeclav 690 03
Telefon: 519 322 208, nebo 730 554 020
E-mail:lenka.kralikova@breclav.charita.cz
Web:www.breclav.charita.cz

Kontaktní centra

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Břeclav – Kontaktní centrum s terénním programem

Služba: poradenství v drogové problematice (osoby od 16 let užívající návykové látky a osoby blízké).

Cílovou skupinou jsou osoby starší 16 let – experimentální i pravidelní uživatelé návykových látek a na osoby jim blízké. Primární cílovou skupinou jsou problémoví (dlouhodobí a/nebo injekční) uživatelé nealkoholových drog. Uživatelům alkoholu nebo osobám závislým
na hracích automatech je nabízeno poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb.

Vedoucí: Bc. Hana Hajduchová, hana.hajduchova@breclav.charita.cz
Adresa: Stromořadní 8, 690 02 Břeclav
Telefon: 519 322 842, nebo 775 950 094 (vedoucí zařízení)
Web:www.breclav.charita.cz
Terénní pracovníci: 731 428 358, 739 389 137, 731 630 797, 602 567 757