Úřední deska

Zveřejnění záměru - "Logostický areál ZOŠI LOGISTICS"

Vyvěšeno dne: 17. září 2021    Bude sňato: 17. října 2021

Zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení "Logistický areál ZOŠI LOGISTICS", k.ú. Pohořelice na Jihlavou, okr. Brno-venkov - oznámení 

Krajský úřad JMK - oznámení koncepce

Vyvěšeno dne: 17. září 2021    Bude sňato: 17. října 2021

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ - zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení. 

Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212

Vyvěšeno dne: 17. září 2021    Bude sňato: 17. října 2021

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úprav a ochrany lesů vydává veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahyPříloha č. 1

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - vodní zdroj Nová Ves

Vyvěšeno dne: 16. září 2021    Bude sňato: 16. října 2021

Informace k hodnotám dusičnanů v pitné vodě a z nich vyplývající omezení  

Krajský úřad JMK - oznámení záměru č.j. JMK 130813/2021

Vyvěšeno dne: 15. září 2021    Bude sňato: 1. října 2021

 "Logistický areál ZOŠI LOGISTICS", k.ú. Pohořelice nad Jihlavou" - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení. 

Do oznámení záměru lze nahlédnout na sekretariátu odboru Kancelář tajemníka pondělí, středa 7:30-17:00 h

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 15. září 2021    Bude sňato: 1. října 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

OOP pro stavbu: Smolín, rozš. NN, Dresler, p.č. 2250/9“ č.j.MUPO-40152/2021/OD/KOP

Vyvěšeno dne: 14. září 2021    Bude sňato: 25. září 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: sil. III/39522 Smolín - spojka v termínu 21.09.2021 - 21.09.2021.
Opatření obecné povahy
Situace DIO

Rozpočtové opatření 07/2021

Vyvěšeno dne: 14. září 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 7. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30921/ro-7-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 8.9.2021 usnesení č.  3/XXVII/21).

Rozhodnutí čj. MUPO-32087/2021/SU/SVB

Vyvěšeno dne: 14. září 2021    Bude sňato: 30. září 2021

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: Novostavba objektu občanské vybavenosti s bytovou jednotkou vlastníka, vč. samostatně stojící garáže, přípojek na inž. sítě, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích pč. 1145/1, 1145/2, 7383/4, 1146, 1635/2, 1635/4, 1379/40, 1635/1, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: koordinační situační výkres

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Vyvěšeno dne: 10. září 2021    Bude sňato: 24. září 2021

Dne 23.09.2021 se koná 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - viz program

Usnesení o nařízení exekuce Č.j. 158 ED 17/21-3

Vyvěšeno dne: 10. září 2021    Bude sňato: 14. října 2021

Exekutorský úřad Trutnov - usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Marius Keselys oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Vyvěšeno dne: 8. září 2021    Bude sňato: 23. září 2021

Marius Keselys oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
Písemnost


Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. září 2021    Bude sňato: 22. září 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí

Vyvěšeno dne: 30. srpna 2021    Bude sňato: 30. září 2021

 Lesy ČR - Vyrozumění o vyhlášeném výběrovém řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí  

Oznámení výběrového řízení Sp. zn. SpMO 13103/2021-1150/27

Vyvěšeno dne: 24. srpna 2021    Bude sňato: 24. září 2021

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor nakládání s nepotřebným majetkem - „Oznámení výběrového řízení ke zjištění zájemce o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku“

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno dne: 23. srpna 2021    Bude sňato: 9. října 2021

Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do PS PČR konaných ve dnech 08. - 09. října 2021 - informace  

Rozpočtové opatření 06/2021

Vyvěšeno dne: 17. srpna 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30799/ro-6-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 4.8.2021 usnesení č.  2/73/21).

Rozpočtové opatření 05/2021

Vyvěšeno dne: 26. července 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30743/ro-5-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 14.7.2021 usnesení č. 29/72/21).

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020

Vyvěšeno dne: 20. července 2021    Bude sňato: 31. července 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2020.

Výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání

Vyvěšeno dne: 21. června 2021    Bude sňato: 21. června 2022

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov v souvislosti s prováděnou revizí katastru dle ust. § 35 zákona č. 256/2013 Sb., vyzývá uvedené oprávněné z věcného břemene k nemovitostem na území obce Pohořelice k.ú. Pohořelice nad Jihlavou uvedené na úřední desce obce, aby se přihlásily do 1 roku od zveřejnění výzvy - výzva oprávněné osobě 

Rozpočtové opatření 03/2021

Vyvěšeno dne: 3. června 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30602/ro-03-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání RM ze dne 12.5.2021 usnesení č. 10/65/21).

Výzva Katastrálního úřadu pro JMK č.j. PD-19584/2021-703

Vyvěšeno dne: 21. května 2021    Bude sňato: 21. června 2022

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov vyzývá oprávněné osoby z věcného břemene k nemovitostem, které se nachází na území obce Pohořelice, k..ú. Pohořelice nad Jihlavou - viz výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání

Rozpočtové opatření 02/2021

Vyvěšeno dne: 12. dubna 2021    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30405/ro-2-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze ZM ze dne 7.4.202120 usnesení č. 4/XXIV/21).

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 28. prosince 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/30006/strednedoby-vyhled-2022-2023-zverejneni.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 7/XXII/20).

Schválený rozpočet na rok 2021

Vyvěšeno dne: 28. prosince 2020    Bude sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2021. Rozpočet na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/30004/vera-sr-2021.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis 16.12.2020, usnesení č. 4/XXII/20).

Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021. Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č. 336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 16.12.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Ceník vodného a stočného na rok 2021

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bude sňato: 30. prosince 2021

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

Vyvěšeno dne: 9. září 2020    Bude sňato: 31. prosince 2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 je zveřejněn v elektronické podobě zde: http://www.pohorelice.cz/file/29578/strednedoby-vyhled-2021-2022.pdf 

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kancelář C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 2.9.2020, usnesení č. 4/XIX/20). 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Vyvěšeno dne: 11. června 2020    Bude sňato: 30. listopadu 2022

Město Pohořelice oznamuje na základě sdělení Katastrální úřadu pro JMK že v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou obce Pohořelice bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 12.08.2020 do 30.11.2022 - viz oznámení.

Informace o revizi

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Projekt Digitální úřad pro nové tisíciletí

Vyvěšeno dne: 30. listopadu 2015    Bude sňato: 30. prosince 2021

Město Pohořelice na svém úřadě ukončilo další krok v rozvoji informačních technologií.

12600

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 26. března 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

REGISTR VOZIDEL:
povinná rezervace přes email či telefon

registr.vozidel@pohorelice.cz
tel: 519 301 367
nebo 519 301 372

 


Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu