Úřední deska

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Vyvěšeno dne: 18. června 2018    Bude sňato: 3. července 2018

 

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-25138/2018/OD/SAM

Vyvěšeno dne: 18. června 2018    Bude sňato: 4. července 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou č. j. MUPO-25138/2018/OD/SAM -  "Pohořelice - IV. etapa, ulice Polní - inženýrské sítě"

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje

Vyvěšeno dne: 18. června 2018    Bude sňato: 18. července 2018

k 15. zasedání, které se koná dne 21. 6. 2018 v 8:30 - program

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 15. června 2018    Bude sňato: 3. července 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - registr vozidel

- přihláška

vyvěšeno:  15.6.2018    sňato:  3.7.2018

Svolání Zastupitelstva města Pohořelice

Vyvěšeno dne: 13. června 2018    Bude sňato: 21. června 2018

Dne 20. 6. 2018 se koná zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Rozhodnutí č.j. MUPO-5834/2018/SU/SOP

Vyvěšeno dne: 13. června 2018    Bude sňato: 29. června 2018

Rozhodnutí - společné povolení pro umístění a povolení změny stavby před dokončením pro stavbu: Farma pro chov brojlerů Šumice.

Příloha: výkres situace č. C 2

Oznámení o přerušení el. energie

Vyvěšeno dne: 11. června 2018    Bude sňato: 11. července 2018

Dne 09.07.2018 od 08:00 do 10:00 hod.

Vypnutá oblast: areál bývalých kasáren

Závěrečný účet Sdružení obcí Čistá Jihlava za rok 2017

Vyvěšeno dne: 11. června 2018    Bude sňato: 11. října 2018

 

Územní rozhodnutí "Optika Přibice 2"

Vyvěšeno dne: 8. června 2018    Bude sňato: 23. června 2018

Rozhodnutí o umístění stavby „Optika Přibice 2“, podzemní telekomunikační vedení sítí elektronických komunikací na pozemcích v k.ú. Přibice.

Informace o registračním úřadě pro volby do zastupitelstev obcí

Vyvěšeno dne: 7. června 2018    Bude sňato: 8. srpna 2018

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 a 4 zákona č. 491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění zveřejňujeme: Informaci o registračním úřadě a potřebném počtu podpisů na peticích

Usnesení č.j. 137 EX 1844/14-112

Vyvěšeno dne: 6. června 2018    Bude sňato: 13. července 2018

Exekutorský úřad Brno-venkov, soudní exekutor JUDr. Kocián - dražební vyhláška

Územní rozhodnutí č.j. MUPO-17771/2018/SU/HRI

Vyvěšeno dne: 6. června 2018    Bude sňato: 22. června 2018

Územní rozhodnutí o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, U Cihelny, obnova NN

Příloha: Situační výkres

Veřejné vyhlášky ustanovení opatrovníka

Vyvěšeno dne: 6. června 2018    Bude sňato: 22. července 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, oznamuje

Damian Cukierski nar. 26.05.1990, bytem 282 00 Staszów, Jana Pawła II 409
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-15234/2018/OD/JLE, ze dne 11.04.2018
rozhodnutí č.j. MUPO-6208/2018/OD/LJE, ze dne 14.2.2018
informační formulář, č.j. MUPO-6252/2018/OD/JLE, ze dne 14.2.2018

Sandro Engeli nar. 11.10.1992, bytem 8586 Riedt B. Erlen, Hauptsrasse No. 23
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-20955/2018/OD/JLE, ze dne 16.05.2018
příkaz č.j. MUPO-14736/2018/OD/LJE, ze dne 9.4.2018

Jacek Marek Wojtasik nar. 30.04.1954, bytem 014 39 Warszawa, Dalibora No. 8
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-20960/2018/OD/JLE, ze dne 16.05.2018
příkaz č.j. MUPO-14712/2018/OD/LJE, ze dne 9.4.2018
informační formulář, č.j. MUPO-14721/2018/OD/JLE, ze dne 9.4.2018

Petar Hrtica nar. 08.08.1982, bytem 1020 Wien, Vorgartenstr No. 128/1051
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-23640/2018/OD/JLE, ze dne 06.06.2018
příkaz č.j. MUPO-18244/2018/OD/LJE, ze dne 25.4.2018
informační formulář, č.j. MUPO-18250/2018/OD/JLE, ze dne 25.4.2018

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť se adresátu prokazatelně nedaří doručovat.
Uvedené písemnosti lze převzít u oprávněné úřední osoby, Ing. Jiřího Ledviny, v budově Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 1. patro, místnost č. C205, v úředních hodinách nebo individuálně dle telefonické domluvy, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Veřejná vyhláška - č.j. MUPO-23435/2018/OD/SAM

Vyvěšeno dne: 6. června 2018    Bude sňato: 22. června 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou č.j. MUPO-23435/2018/OD/SAM - "Chodníky v průtahu obcí 2. a 3. etapa" v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova

Závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2017

Vyvěšeno dne: 1. června 2018    Bude sňato: 21. června 2018

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2017. Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2017 je zveřejněn níže:

Rozpočtové opatření 2018 - č. 3

Vyvěšeno dne: 31. května 2018    Bude sňato: 4. ledna 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20314/ro-3-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 9.5.2018, usnesení 7/XXIV/18).

Oznámení o přerušení el. energie

Vyvěšeno dne: 29. května 2018    Bude sňato: 22. června 2018

Dne 21. 6. 2018 od 8:00 do 13:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice vodárna

Výběrové řízení č.j. BBV/14/18

Vyvěšeno dne: 28. května 2018    Bude sňato: 20. června 2018

ÚZSVM zveřejňuje oznámení o vyhlášení výběrového řízení s aukcí a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitých věcí.

Oznámení o přerušení el. energie

Vyvěšeno dne: 24. května 2018    Bude sňato: 23. června 2018

Dne 22.6.2018 od 7:30 do 14:00 hod.
Vypnutá oblast: Pohořelice - Nová Ves, Ivaň

Opravné rozhodnutí MUPO-21665/2018/RA/SIF

Vyvěšeno dne: 23. května 2018    Bude sňato: 23. června 2018

Městský úřad Pohořelice odbor dopravy a silničního hospodářství - OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ č.j. MUPO-21665/2018/RA/SIF

Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 III

Vyvěšeno dne: 11. května 2018    Bude sňato: 1. září 2018

Město Pohořelice zveřejňuje "Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 III".

 • Dotační program III.
 • Žádost o dotaci z rozpočtu Města Pohořelice III.
 • Příloha č. 5 Rozpočet akce III.
 • Příloha č. 6 Prohlášení žadatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty III.
 • Příloha č. 7 Doplňující informace k žádosti III.
 • Návrh veřejnoprávní smlouvy III.
 • Usnesení č. j. 203 Ex 67508/12-43

  Vyvěšeno dne: 11. května 2018    Bude sňato: 5. července 2018

  Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Jícha - dražební vyhláška

  Usnesení č. j. 203 Ex 05697/14-129

  Vyvěšeno dne: 11. května 2018    Bude sňato: 28. června 2018

  Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška

  Záměr zveřejnění nepropachtovaného majetku státu

  Vyvěšeno dne: 4. května 2018    Bude sňato: 2. srpna 2018

  Státní pozemkový úřad zveřejňuje seznam nepropachtovaných/nepronajatých pozemků v k. ú. Nová Ves, k. ú. Smolín a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

  Státní pozemkový úřad

  Vyvěšeno dne: 20. dubna 2018    Bude sňato: 19. července 2018

  Oznámení o zamýšleném převodu pozemků (k. ú. Pohořelice)

  Sdružení obcí Čistá Jihlava

  Vyvěšeno dne: 20. března 2018    Bude sňato: 31. prosince 2018

  Oznámení o zveřejnění pro rok 2018

  Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

  Vyvěšeno dne: 19. března 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Rozpočtové opatření 2018 - č. 2

  Vyvěšeno dne: 4. března 2018    Bude sňato: 31. března 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/20132/ro-2-2018.pdf

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 28.2.2018, usnesení 3/XXIII/18).

  Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 II

  Vyvěšeno dne: 1. března 2018    Bude sňato: 30. června 2018

  Město Pohořelice zveřejňuje "Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 II".

 • Dotační program II.
 • Žádost o dotaci z rozpočtu Města Pohořelice II.
 • Příloha č. 5 Rozpočet akce II.
 • Příloha č. 6 Prohlášení žadatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty II.
 • Příloha č. 7 Doplňující informace k žádosti II.
 • Návrh veřejnoprávní smlouvy II.
 • Rozpočtové opatření 2018 - č. 1

  Vyvěšeno dne: 8. února 2018    Bude sňato: 4. ledna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/19852/ro-1-2018.pdf

  Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 15.1.2018, usnesení 3/99/18).

  Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

  Vyvěšeno dne: 5. ledna 2018    Bude sňato: 31. října 2018

   Oznámení o zveřejnění DSO Čistá Jihlava na rok 2018

  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

  Záměr pronájmu nemovitého majetku

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2018

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - příloha

  Schválený rozpočet na rok 2018

  Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. prosince 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

  Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

  Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016

  Vyvěšeno dne: 12. července 2017    Bude sňato: 12. srpna 2018

  Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2016. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2016 je zveřejněn níže:

  Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

  Závěrečný účet DSO ČISTÁ JIHLAVA za rok 2016 včetně zprávy o přezkumu

  Vyvěšeno dne: 9. června 2017    Bude sňato: 1. července 2018

  Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání DSO Čistá Jihlava

  Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření

  Vyvěšeno dne: 25. května 2017    Bude sňato: 25. června 2018

  DSO Čistá Jihlava - oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2017

  Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

  Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

  Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016

  Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2016.

  Plné znění smlouvy

  Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

  Vyvěšeno dne: 8. června 2016    Bude sňato: 8. července 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016

  Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 20/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016

  Vyvěšeno dne: 4. března 2016    Bude sňato: 4. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 19/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 18/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje TJ Dynamo - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 18-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 16/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 16-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 9/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje ZUŠ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 9-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 21/2016

  Vyvěšeno dne: 2. března 2016    Bude sňato: 2. dubna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje DCHB PS - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 21-2016.pdf

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016

  Vyvěšeno dne: 19. února 2016    Bude sňato: 19. března 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 15/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva Město Pohořelice - SVČ Pohořelice

  Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

  Znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016

  Vyvěšeno dne: 25. ledna 2016    Bude sňato: 25. února 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice č. DOT 1/2016.

  Plné znění smlouvy

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015

  Vyvěšeno dne: 10. prosince 2015    Bude sňato: 10. ledna 2019

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 1/2015.

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015

  Vyvěšeno dne: 21. října 2015    Bude sňato: 21. listopadu 2018

  Město Pohořelice zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice č. DOT 25/2015.

  Seznam neznámých vlastníků pozemků

  Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

  Nabídka pronájmu nebytových prostor města

  Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

  Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

  Vídeňská 699, pavilon B
  Brněnská 120
  Brněnská 121
  Pšeničná bez č.p.
  Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
  Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

  MĚSTO POHOŘELICE
  Městský úřad Pohořelice

  Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
  691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
  E-mail: info@pohorelice.cz
  El. podatelna: bližší informace
  ID datové schránky: 5vjbzr8
  Úřední hodiny

  Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
  St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

  Krátké zprávy
  Slavnosti města Pohořelice

  20308

  Facebook profil Města Pohořelice

  Facebook profil Města Pohořelice

  On-line katalog knih
  naší knihovny

  Profil knihovny Města Pohořelice

  16318

  Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

  http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  Hlašení do emailu

  S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

  Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

  hlaseni_do_posty

  bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu