Úřední deska

Doplnění přílohy k ÚR č. 24/2019

Vyvěšeno dne: 16. srpna 2019    Bude sňato: 1. září 2019

Doplnění přílohy k územnímu rozhodnutí č. 24/2019 pro stavbu: Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice.

Příloha: Druhá část situačního výkresu C2

Rozpočtové opatření 2019 - č. 06

Vyvěšeno dne: 15. srpna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27047/ro-6-2016.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 07.08.2019, usnesení č. 12/17/19).

Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí č. 24/2019 čj. MUPO-45074/2017/SU/SVB

Vyvěšeno dne: 15. srpna 2019    Bude sňato: 31. srpna 2019

Územní rozhodnutí č. 24/2019 o umístění stavby: Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice na pozemcích v k. ú. Branišovice, k. ú. Našiměřice, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, k. ú. Šumice a k. ú. Trnové Pole.

Příloha: situační výkres

AMPLE STRIKE 2019

Vyvěšeno dne: 13. srpna 2019    Bude sňato: 13. září 2019

Ve dnech 29.08. - 20.09. se uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení APLE STRIKE 2019. Více informací na www.lznamest.army.cz a na facebooku.

Nabídka volného pracovního místa

Vyvěšeno dne: 13. srpna 2019    Bude sňato: 31. srpna 2019

Městský úřad Pohořelice hledá vhodného uchazeče na obsazení pracovního místa:

- elektrikář - řidič vysokozdvižné montážní plošiny

- přihláška

prodloužení do 31. 8. 2019

Usnesení č.j. EX 144 16534//11-203

Vyvěšeno dne: 13. srpna 2019    Bude sňato: 24. října 2019

Exekutorský úřad Praha 3, soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer - dražební vyhláška

Zveřejnění oznámení záměru č.j. JMK 112908/2019

Vyvěšeno dne: 9. srpna 2019    Bude sňato: 9. září 2019

Jihomoravský kraj, odbor ŽP zveřejňuje oznámení záměru "Rozšíření způsobu nakládání s odpady a navýšení okamžité kapacity zařízení ke sběru železného šrotu", k. ú. Pohořelice na Jihlavou.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 9. srpna 2019    Bude sňato: 25. srpna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz nákres

Rozpočtové opatření 2019 - č. 05

Vyvěšeno dne: 6. srpna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/27012/ro-5-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 17.7.2019, usnesení č. 34/16/19).

Návrh stanovení místní úpravy provozu ve Smolíně

Vyvěšeno dne: 6. srpna 2019    Bude sňato: 6. září 2019

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice oznamuje dle ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39521 Smolín-Medlov-Němčičky a III/39522 Smolín-spojka v příměstské části Pohořelice Smolín.

Plné znění Opatření obecné povahy ČJ MUPO: 36812/2019/OD/SAM

Situační plánek

Oznámení o přepravě nadměrného nákladu

Vyvěšeno dne: 6. srpna 2019    Bude sňato: 6. září 2019

Godtrans, s.r.o. Praha oznamuje, že přes město Pohořelice pojede nadměrný náklad, při jehož přepravě souprava přesáhne míru stanovenou vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-36259/2019/SU/TRM

Vyvěšeno dne: 6. srpna 2019    Bude sňato: 22. srpna 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Kabelové vedení NN na pozemcích pč. 158/26, 158/20, 159, 559/1, 739, 748/10, 748/18, 748/17 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Vyvěšeno dne: 5. srpna 2019    Bude sňato: 21. srpna 2019

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- účetní

- přihláška

vyvěšeno:   5.8.2019   sňato  21.8.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení č. j. MUPO-35508/2019/ZP/VOL

Vyvěšeno dne: 5. srpna 2019    Bude sňato: 19. srpna 2019

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla Říčka – Šatava IDVT 10119478, revitalizace v km 0,00 – 1,01 na pozemcích parc. č. 220/1, 3210, 3275, 3276, 3284, 3290, 3291, 3295, 3296, 3349, 3361, 3414, 3462, 3463, 3464, 3504, 3505, 3564, 3566, 3567, 3568 v katastrálním území Vranovice nad Svratkou, obci Vranovice, kraji Jihomoravském; č. j. MUPO-35508/2019/ZP/VOL ze dne 05.08.2019.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 5. srpna 2019    Bude sňato: 21. srpna 2019

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Usnesení č.j. 067 EX 1386/12-142

Vyvěšeno dne: 1. srpna 2019    Bude sňato: 30. srpna 2019

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický - dražební vyhláška (o elektronické dražbě)

Zveřejnění oznámení záměru č.j. JMK 108780/2019

Vyvěšeno dne: 1. srpna 2019    Bude sňato: 1. září 2019

"Dobývací prostor Žabčice - těžba nad hladinou podzemní vody" k. ú. Smolín - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., a zahájení zjišťovacího řízení

Do záměru lze nahlédnout na sekretariátu, odbor kancelář tajemníka, ve dnech: pondělí, středa 8:00 - 17:00 h

Informace - noční klid

Vyvěšeno dne: 1. srpna 2019    Bude sňato: 30. srpna 2019

V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Pohořelice č. 2/2016, informujeme občany města Pohořelice o stanovení kratší doby nočního klidu:

podle článku 2 odst. 1 písm. i, výše uvedené vyhlášky č. 2/2016 je: v noci z 30. srpna 2019 na 31. srpna 2019 doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin – „Letní rocková noc ve Velkém Dvoře“.


Usnesení č.j. 030 EX/45345/13-185

Vyvěšeno dne: 25. července 2019    Bude sňato: 30. srpna 2019

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby

Veřejné projednání změny č,1 ÚP Troskotovice

Vyvěšeno dne: 25. července 2019    Bude sňato: 2. září 2019

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Troskotovice zkráceným postupem.

Usnesení č.j. 203 EX 32581/11-79

Vyvěšeno dne: 22. července 2019    Bude sňato: 20. září 2019

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Jícha - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.

Veřejné vyhlášky - možnost převzít zásilku

Vyvěšeno dne: 15. července 2019    Bude sňato: 31. srpna 2019

MUPO-30699/2019/OD/BRI

MUPO-30713/2019/OD/BRI

MUPO-30720/2019/OD/BRI

MUPO-30734/2019/OD/BRI

MUPO-30740/2019/OD/BRI

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno dne: 9. července 2019    Bude sňato: 6. září 2019

Dne 05.09.2019 od 7:30 do 16:30 h
Vypnutá oblast: Cvrčovice od Pohořelic čp. 99 a 116, Pohořelice Tyršova - objekt rybníkářství trafostanice, Cukrovarská 233, odběratelská trafostanice Pohořelice Tesla - viz mapa

Dražební vyhláška čj. 3390308/19/3004-80542-708540

Vyvěšeno dne: 1. července 2019    Bude sňato: 10. září 2019

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - opakovaná dražba nemovitých věcí dne 10.9.2019

Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018

Vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bude sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2018. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2018 jsou zveřejněny níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.30 hodin do 15.30 hodin.

Rozpočtové opatření 2019 - č. 04

Vyvěšeno dne: 26. června 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/26810/ro-4-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 19.6.2019, usnesení č. 5/IX/19).

Závěrečný účet za rok 2018 Sdružení obcí Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 10. června 2019    Bude sňato: 2. září 2019

 

Sdružení obcí Čistá Jihlava

Vyvěšeno dne: 10. června 2019    Bude sňato: 12. prosince 2019

Oznámení o zveřejnění za rok 2019

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018

Vyvěšeno dne: 31. května 2019    Bude sňato: 30. června 2020

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2018.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu a účetní závěrce města Pohořelice za rok 2018 lze uplatnit písemně podanou žádostí na podatelně Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice do 19.6.2019 16.00 hodin nebo je lze uplatnit osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 19.6.2019 od 16.00 hod. při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Rozpočtové opatření 2019 - č. 03

Vyvěšeno dne: 22. května 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24930/ro-3-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 15.05.2019, usnesení č. 27/12/19).

Rozpočtové opatření 2019 - č. 02

Vyvěšeno dne: 30. dubna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 2/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24674/ro-2-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 24.4.2019, usnesení č. 3/VII/19).

Náklady pro výpočet vodného a stočného

Vyvěšeno dne: 29. dubna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2019

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Informace spolkům a bývalým občanským sdružením

Vyvěšeno dne: 24. dubna 2019    Bude sňato: 24. května 2020

Spolkům stanoví občanský zákoník  od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit - viz příloha

Rozpočtové opatření 2019 - č. 01

Vyvěšeno dne: 14. března 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 1/2019. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/24412/ro-2019-01.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 27.2.2019, usnesení č. 4/V/19).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Vyvěšeno dne: 6. února 2019    Bude sňato: 31. prosince 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. prosince 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 je zveřejněn v elektronické podobě http://www.pohorelice.cz/file/23724/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2020-2024.pdf.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 4/III/18).

Rozpočet města na rok 2019

Vyvěšeno dne: 3. ledna 2019    Bude sňato: 31. ledna 2020

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/23725/sr-2019.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 12.12.2018, usnesení č. 6/III/18).

Oznámení o zveřejnění

Vyvěšeno dne: 21. prosince 2018    Bude sňato: 21. prosince 2019

Sdružení obcí Čistá Jihlava oznamuje zveřejnění dokumentů - viz příloha.

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Vyvěšeno dne: 22. listopadu 2018    Bude sňato: 22. prosince 2019

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2019

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Vyvěšeno dne: 10. září 2018    Bude sňato: 31. prosince 2023

Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

Vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bude sňato: 27. července 2100

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 31. prosince 2023

Město Pohořelice zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2023 je zveřejněn v elektronické podobě na adrese: http://www.pohorelice.cz/file/18431/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2019-2023.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (SVR 2018-2023 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 9/XXI/17).

Schválený rozpočet na rok 2018

Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2017    Bude sňato: 27. prosince 2019

Město Pohořelice zveřejňuje rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018  je zveřejněn v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/18432/schvaleny-rozpocet-2018.pdf

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (rozpočet 2018 zápis ZM 15.11.2017, usnesení č. 8/XXI/17).

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2016-2020

Vyvěšeno dne: 14. ledna 2017    Bude sňato: 14. února 2025

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2020 je zveřejněn v elektronické podobě zde. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM 16.9.2015, příloha č. 1).

Seznam neznámých vlastníků pozemků

Vyvěšeno dne: 18. srpna 2014    Bude sňato: 31. prosince 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Nabídka pronájmu nebytových prostor města

Vyvěšeno dne: 1. dubna 2013    Bude sňato: 20. dubna 2049

Město Pohořelice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budovách: 

Vídeňská 699, pavilon B
Brněnská 120
Brněnská 121
Pšeničná bez č.p.
Sklad k pronájmu ev.č. 22, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren
Sklad k pronájmu ev. č. 19, ul. Znojemská, areál bývalých kasáren - označené jako garáže

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu