archiv

Investiční akce ve městě

3.4.2023

Skautský dům – Rekonstrukce objektu bývalé myslivny

Cílem projektu je podpořit činnost skautského oddílu Pohořelice přispěním na rekonstrukci bývalého objektu „Myslivna“ ve městě Pohořelice,...

Číst více

30.3.2023

Nástavba zdravotního střediska

Připravená projektová dokumentace řeší nástavbu 3NP stávajícího dvoupodlažního objektu. Objekt je obdélníkového půdorysu zastřešen plochou střechou....

Číst více

22.3.2023

Rekonstrukce objektu bývalé konírny

Připravená projektová dokumentace objektu konírny bezprostředně navazuje na areál objektu Pfann (parc.č. 1919/1) a nachází se v jeho východní části na...

Číst více

15.3.2023

Úprava veřejného prostranství – bývalá kasárna 

Účelem studie je zjištění možností pro vytvoření dalších aktivit v oblasti rozvoje brownfieldové lokality a začlenění lokality do urbanistické struktury...

Číst více

5.1.2023

Mateřská škola – dětská skupina Nová ves

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bývalé školy a mateřské školy v Nové Vsi č.p. 114 pro vybudování dvou oddělení mateřské školy...

Číst více

15.12.2022

Služebna městské policie

Jedná se o nový objekt služebny městské policie, který bude součástí stávající řadové zástavby. Objekt služebny zahrnuje celkem tři nadzemní podlaží...

Číst více

7.4.2022

Územní studie Nová Ves

Účelem studie je vypracování koncepční územní studie v rozsahu řešeného území, jenž stanoví: nové funkční a provozní uspořádání stávajících...

Číst více

28.2.2022

Chodník, podél ulice Znojemská

Řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a požadavkům dotčených správců sítí a v maximální možné míře splňuje...

Číst více

25.2.2022

Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 v části obce Smolín

Předmětem projektové dokumentace je návrh chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/39521, III/39522 a místní komunikace v obci Smolín včetně úpravy...

Číst více

25.2.2022

Venkovní víceúčelové sportoviště – náměstí Svobody

Staveniště předmětné přestavby venkovního víceúčelového sportoviště se nachází uvnitř parkově upravené plochy. Plocha se nachází na náměstí...

Číst více

25.2.2022

Cyklostezka podél ul. Znojemská

Připravovaná projektová dokumentace řeší společnou stezku pro cyklisty a chodce podél silnice II/416 (ul. Znojemská) a podél ul. Rybářská. Úsek podél...

Číst více

25.2.2022

Stavební úprava uličního prostoru ul. Vídeňská

Předmětem projektové dokumentace je návrh úpravy zpevněné plochy se vsakem do podzemní štěrkové rýhy, dále posunutí stávajícího nevyhovujícího...

Číst více