Ceník služeb

Poplatky a náhrady

Registrační poplatky:

Zápis čtenáře nad 15 let           100,- Kč

Zápis dalšího člena domácnosti /manžel, dítě nad 15 let/                                         zdarma

Zápis čtenáře do 15 let                zdarma

Jednorázová služba-využití internetu                                                                        30,- Kč

Poplatky za náklady spojené s půjčováním knih:

Půjčování knih a časopisů je bezplatné na dobu 1 měsíce.
Knihy a časopisy lze 1x prodloužit, pokud o to požádá čtenář před uplynutím výpůjční lhůty. Neprodlužují se výpůjční lhůty knih, které jsou žádány jinými čtenáři a knižní novinky. Výpůjční lhůtu časopisů nelze prodloužit.

Rezervace knihy                                    5 Kč

Sankční poplatky

Ztráta čtenářského průkazu v době platnosti – manipulační poplatek za vystavení nové průkazky 20,- Kč

 Poplatek z prodlení při nevrácení knihy a časopisu do 1 měsíce bude počítán částkou 5,- Kč za  každý týden a za každou knihu a časopis.  Nezávisle na úhradě poplatků z prodlení může knihovna vymáhat vrácení knih upomínkami.

1. upomínka 20,-Kč
2. upomínka 40,-Kč
3. upomínka 60,-Kč
doporučený dopis 100,-Kč

Čtenář je povinen nahradit škodu,
zaviněnou zanedbáním povinností podle obč.zákoníku č.70/1983 Sb. upravené novelou ze dne 5.11.1991, 444, odst.20/:
škoda se hradí v penězích, požádá-li poškozený, a je-li to možné a účelné hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. Při poškození, uničení nebo ztrátě knihy se požadují tyto formy náhrady:     

  • uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání
  • nechat udělat kopii
  • zaplacením dvojnásobku ceny knihy (nejméně 150 Kč)

Při dodání stejného díla je účtován manipulační poplatek ve výši 30,- Kč na knihovnické zpracování díla.
Za poškození obalu knihy, zničení kódu knihy 20,-Kč

Za škody způsobené na ostatním majetku odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

Poplatky za internet

Použití PC 1 – 30 minut pro registr. čtenáře bezplatně

Za tisk z PC nebo kopii 5,-Kč/1 strana

Poplatky za meziknihovní výpůjční službu
50 Kč za každou vyřízenou objednávku knihy