Dílna kvality

Dílna kvality Pohořelice

Odkaz na informaci o projektu na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR  http://www.esfcr.cz/projekty/dilna-kvality-pohorelice

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00100

Popis projektu

Předkládaný projekt je hlavním projektem budování Smart Administration v městě Pohořelice. Vychází ze stávajících zkušeností z budování systému kvality a snaží se dále využít možností, spojené s nasazováním informačních technologií a celkové informatizace veřejné správy (datové schránky, centrální registry, etc.) v ČR. Specificky je pak protipólem projektu Vnitřní integrace úřadu realizovaného jako součást Technologického centra realizovaného na základě výzvy č.6 Integrovaného operačního programu. Vnitřní integrace úřadu je v tomto projektu koncipována jako softwarová platforma pro vytvoření architektonického rámce k budování a rozvíjení informačního prostředí a následného poskytování cílených informačních služeb kmenovým pracovníkům. Informační prostředí je pojmem, označujícím kombinaci technologické infrastruktury a otevřených dílčích subsystémů, schopných nabízet efektivně uživatelům informačního prostředí konkrétní digitální služby.  Klíčem k budování takového informačního prostředí je nalezení společného jazyka mezi IT pracovníky a kmenovými pracovníky využívajícími digitální služby. V rámci projektu bude společným jazykem pro zaměstnance MěÚ Pohořelice a informatiky jazyk procesního modelování. Notace k modelování organizačních procesů je BPMN, tj. Business Process Modeling Notation. Díky této notaci dojde k skutečné integraci úřadu a to jak na straně měkkých metod a postupů a znalostí (tento projekt Dílna kvality) tak i na straně tvrdé informatiky (Vnitřní integrace úřadu a vazba na centrální registry). Bližší vysvětlení viz. příloha (SA strategie města Pohořelice)Projekt Dílna kvality je koncipován nezávisle, tedy může fungovat i bez technologického centra. Nicméně maximálního zvýšení efektivity a systémové synergie dosáhne po napojení na technologické centrum a jejich prostřednictvím pak na registr práv a povinností s jeho procesně definovaným katalogem správních činností.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je důsledné naplnění principů Smart Administration na Městském úřadě Pohořelice, tj. komplexní zvýšení kvality řízení vedoucí ke zkvalitnění činnosti úřadu i služeb poskytovaných občanům města a klientům města a celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice. Postupným zavedením vybraných metod řízení kvality umožní tento transformační projekt přeměnu v tzv. chytrý úřad, který bude:
1. kvalitně a efektivně monitorovat a řídit své interní procesy
2. efektivně zacházet s vlastními zdroji
3. efektivně využívat dostupných nástrojů informačních a komunikačních technologií
4. se transformovat do podoby procesně obslužné organizace s jednoznačně definovanými službami, procesy, rolemi v procesech a k nim přičleněnými zodpovědnostmi

Cílové skupiny

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.

Průběh

Projekt je složen ze 4 aktivit:
1. Systémový audit, znalostní báze a CAF
2. Projektové řízení, uchopení dílny kvality jako transformační projekt úřadem
3. Pocesní řízení, tvorba digitálního procesního modelu a jeho propojení s úřadem
4. Transformační strategie na bázi potenciálu procesů, optimalizace ekonomických procesů

Výsledky

Přinosy v projektu můžeme očekávat v těchto oblastech:

a) řízení:
– souhrnná data pro kvalifikované rozhodování a definování rozvojové strategie
– strategie zlepšování úřadu na bázi potenciálu zlepšení klíčových procesů
– průhlednost všech procesů spojená s jasnými definicemi potřebných kompetencí
– proaktivní řízení zaměstnanců a jejich kompetencí
– systémové řízení cílů a jim příslušných nákladů.

b) informatika
– integrace procesních dat k vytvoření znalostní rozhodovací báze
– dokumentace informačních aktiv a jejich zaměření k podpoře procesů
– snížení pracnosti a rychlejší vyřízení procesů.

c) ekonomika
– radikální zvýšení výkonnosti díky dílčí automatizaci rutinních činností
– úspory pracovního času prostřednictvím důsledné utilizace pracovní doby zaměstnanců a tím i zvýšení efektivity provozních nákladů
– přesun těžiště od fixních provozních nákladů k investicím do zlepšování