Kancelář tajemníka

 • zajišťuje administrativní činnost starosty, místostarosty a tajemníka
 • vypracovává a eviduje obecně právní předpisy města a interní předpisy úřadu
 • vede evidenci stížností, písemných podnětů občanů a petic,
 • organizačně zajišťuje jednání rady a zastupitelstva města (příprava a distribuce písemných materiálů),
 • pořizuje zápisy z těchto jednání a zajišťuje jejich archivaci
 • zajišťuje plnění usnesení rady a zastupitelstva města
 • zodpovídá za archivaci a skartaci úřadu, spolupracuje se státním archivem
 • vydává souhlas s užíváním znaku města
 • vede evidenci hřbitovních míst na hřbitově v Pohořelicích, Nové Vsi, Smolíně a zajišťuje výkon agendy na úseku pohřebnictví
 • spravuje úřední desku městského úřadu
 • vede evidenci smluv
 • zodpovídá za poskytování informací podle § 2 zákona č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za podmínky zabezpečení ochrany osobních údajů fyzických a právnických osob
 • zajišťuje agendu na úseku školství
 • připravuje a zpracovává podklady pro podání žádostí o poskytnutí dotací, provádí vyúčtování dotací a jejich archivaci
 • zajišťuje kulturní činnost ve městě
 • vede personální a mzdovou agendu
 • zajišťuje veřejné finanční sbírky
 • poskytuje výpisy z Czech Pointu
 • zajišťuje komplexní provoz, údržbu, správu a rozvoj počítačové sítě
 • pořizuje, udržuje a opravuje výpočetní techniku
 • zajišťuje provoz internetových stránek města včetně jejich aktualizace
 • zajišťuje provoz elektronické docházky a zabezpečení budov
 • vede evidenci software a hardware úřadu
 • připravuje podklady pro realizaci investičních akcí
 • zajišťuje investiční akce města
 • administruje výběrová řízení a vede jejich archivaci
 • zajišťuje údržbu zeleně města a úklid veřejných prostranství včetně místních komunikací a chodníků
 • zajišťuje údržbu a opravy městských budov a zařízení
 • vede evidenci domů a vydávání čísel popisných a evidenčních ve městě

Oblast státní správy:

 • činnost podatelny, spisové služby a archivu
 • evidence obyvatel
 • matriční agenda včetně metodické a kontrolní činnosti matrik obecních úřadů v územně správním obvodu
 • ověřování a legalizace dokumentů
 • ověřování odborné způsobilosti k vedení matričních knih a sbírek listin
 • pověřování vidimací a legalizací obecních úřadů bez matriky
 • agenda občanských průkazů a cestovních dokladů
 • zabezpečování státoobčanských slibů dle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání občanství České republiky
 • činnost vyrozumívacího střediska civilní obrany
 • úkoly spojené s působností zákona č. 218/1999 Sb., branný zákon a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zpracování a realizace havarijních a krizových plánů
 • plnit úkoly spojené se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Úsek matrik:

 • zajišťuje výkon matriční agendy narození, manželství a úmrtí
 • odborně a metodicky řídí pracovníky obecních úřadů pověřených vedením matriční agendy
 • vykonává dozor nad vedením matrik pověřenými obecními úřady v pověřeném územním obvodu nejméně 1 x za kalendářní rok
 • vede sbírku listin, která slouží výlučně pro matriční zápisy, provedené v matrikách u příslušných obecních úřadů v pověřeném územním obvodu a vystavuje potvrzení z uvedených sbírek listin
 • vede evidenci matričních obvodů v pověřeném územním obvodu
 • kontroluje a ověřuje vyhotovování matričních dokladů pro použití v cizině obecními úřady
 • rozhoduje ve správním řízení jako odvolací orgán o odvoláních proti rozhodnutí vydaných obecními úřady v I. stupni o změně jména a příjmení občanů a přezkoumává pravomocná rozhodnutí orgánů obecních úřadů v obnově řízení, mimoodvolacím řízení
 • rozhoduje ve správním řízení o povolení k uzavření manželství zástupcem
 • rozhoduje o tom, zda matrikář prokázal znalost z vedení matrik složením zkoušky před pověřeným městským úřadem
 • rozhoduje o obnově ztracené, zničené či neupotřebitelné matriční knihy a činí příslušná opatření k jeho realizaci
 • dává pokyn k provedení záznamu rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů v matrice
 • dozírá na provádění předpisů o užívání a změně jména a příjmení u obecních úřadů, na provádění předpisů o ověřování opisů listin a podpisů na listinách obecními úřady a vyhotovování potvrzení pro použití v cizině obecními úřady
 • odesílá oznamovací povinnosti vůči ÚDZ, IS, okresnímu soudu a zdravotním pojišťovnám.
 • provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu dle zákona č. 41/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • řeší přestupky na úseku matrik, jména a příjmení

Úsek evidence obyvatel:

 • zajišťuje výkon státní správy podle zákona o evidenci obyvatel
 • zpracovává a vede evidenci občanů s trvalým pobytem v pověřeném územním obvodu
 • zpracovává změny místa trvalého pobytu v evidenci obyvatel na základě hlášení z ohlašoven na základě matričních dokladů a tyto změny zavádí do informačním systému
 • na základě rozhodnutí soudu provádí záznamy o rozvodu, zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům a změny zavádí do informačního systému
 • vede evidenci indexů domů a na základě požadavků městských a obecních úřadů provádí změny
 • poskytuje údaje z informačního systému evidenci obyvatel obyvatelům s trvalým pobytem ve svém správním obvodu a podle zvláštních předpisů také orgánům státní správy a orgánům pověřeným výkonem státní správy
 • ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje o místě trvalého pobytu
 • provádí kontrolní a metodickou činnost k ohlašovnám
 • uschovává údaje a dokumentaci související s vedením informačního systému evidence obyvatel

Úsek občanských průkazů:

 • přijímá a vede evidenci žádosti o vydání občanských průkazů, zpracovává a kontro-luje podklady pro vydání OP, odpovídá za úplnost údajů na žádosti o vydání OP
 • vede evidenci vydaných OP, eviduje změny u ztracených, nalezených, odcizených a poškozených OP, změny zavádí do informačního systému
 • vyhotovuje OP, provádí výdej OP
 • vydává potvrzení o občanském průkazu
 • přijímá hlášení o odcizení, zničení, poškození, zneužití nebo ztrátě OP a o změně povinných údajů zapisovaných do OP
 • rozhoduje ve správním řízení o skončení platnosti OP
 • přebírá do úschovy OP do úschovy občanům, kteří jsou dlouhodobě v cizině a přijímá OP nalezené nebo odevzdané jinými osobami než držitelem
 • řeší přestupky na úseku občanských průkazů

Úsek cestovních dokladů :

 • přijímá žádosti o vydání cestovních dokladů (CD), zajišťuje jejich vyhotovení a předání
 • provádí změny údajů v cestovních dokladech
 • potvrzuje správnost údajů na žádostech o vydání cestovních průkazů pro zastupitelský úřad
 • rozhoduje ve správním řízení o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu
 • rozhoduje o neplatnosti cestovního dokladu
 • na žádost držitele cestovního dokladu vrací cestovní doklad po pominutí důvodů pro odnětí nebo odepření vydání
 • eviduje materiál pasové evidence (MPE), poskytuje údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů podle zvláštního předpisu v rozsahu tímto předpisem vymezeným
 • řeší přestupky na úseku cestovních dokladů občanů České republiky