Odbor sociální a zdravotní

Odbor sociální a zdravotní

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí:

Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice.

Správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen územím obcí:

Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice.

1. Výkon sociálně právní ochrany dětí

 • preventivní a poradenskou činnost, jako např. sledování nepříznivých vlivů působících na děti a zjištění příčin jejich vzniku, působení na rodiče směrem k plnění rodičovské zodpovědnosti, poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům, osvojitelům, pěstounům a jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte.
 • provádění opatření na ochranu dětí např.:
  • podává návrh soudu související s ústavní výchovou, rodičovskou zodpovědností
  • poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí
  • ocitne-li se dítě bez přiměřené péče jeho věku, zajišťuje neodkladnou péči takovému dítěti
  • vykonává funkci kolizního opatrovníka v soudních řízeních dotýkajících se práv dítěte /např. úprava výchovy a výživy nezletilých, určení styku s rodičem, kterému dítě nebylo svěřeno do péče, určení a popření otcovství, zvýšení či snížení výživného/
  • rozhoduje ve věcech výchovných opatření
  • pracuje s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbané děti, mravně narušená mládež
  • spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a v protidrogové oblasti
 • zprostředkování osvojení a pěstounské péče
 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy (spolupracuje s dětskými domovy, výchovnými ústavy pro mládež, vydává souhlas s pobytem mimo tato zařízení, apod.)
 • zajištění účasti při trestním řízení, včetně přípravného, vedeným proti mladistvým, spolupráci s PČR, státním zastupitelstvím a soudy
 • zabezpečuje činnost komise sociálně-právní ochrany dětí

2. Poskytování sociální pomoci, péče a poradenství spočívá

 • v pomoci občanům ohroženým sociálním vyloučením, žijícím rizikovým způsobem života, obětem agrese, trestné činnosti, domácího násilí, osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, nezaměstnaným a s materiálními problémy (zadlužení) nebo osobám s různým stupněm omezení ve svéprávnosti
 • obecně v poskytování základního sociálního poradenství
 • v činnosti kurátora pro dospělé / zabývá se dospělými z výkonu trestu a výkonu vazby
 • ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a státními orgány působící v sociální oblasti
 • ve výkonu „ opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti „
 • v rozhodování formou správního řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
 • ve vydávání parkovacího průkazu č.07

3. Oblast sociálních služeb zahrnuje

 • poskytování odborného sociálního poradenství
 • koordinování poskytování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností
 • zajištění poskytování pečovatelské služby v rámci výkonu samostatné působnosti (pro občany města Pohořelice)
 • spolupráce s komisí sociální a zdravotní
 • zabezpečení koordinace komunitního plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice

4. Výkon státní správy na úseku zdravotnictví

spočívá v registraci, vydávání tiskopisů receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky oprávněným osobám neboli lékařům.

Související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
 • zákon č. 54/2001 Sb., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně některých předpisů
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách
 • zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění předpisů pozdějších
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění předpisů pozdějších
 • vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení v nich
 • zákon č.167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění předpisů pozdějších