Výkon sociální práce a výkon veřejného opatrovnictví

Poskytování sociální pomoci, péče a poradenství spočívá

  • v pomoci občanům ohroženým sociálním vyloučením, žijícím rizikovým způsobem života, obětem agrese, trestné činnosti, domácího násilí, osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, nezaměstnaným a s materiálními problémy (zadlužení) nebo osobám s různým stupněm omezení ve svéprávnosti
  • obecně v poskytování základního sociálního poradenství
  • v činnosti kurátora pro dospělé / zabývá se dospělými z výkonu trestu a výkonu vazby
  • ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a státními orgány působící v sociální oblasti
  • ve výkonu „ opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti „
  • v rozhodování formou správního řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
  • ve vydávání parkovacího průkazu č.07