Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

Náplň činnosti

Vodní hospodářství – vykonává státní správu podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., lázeňského zákona č. 164/2001 Sb.

 • kompetence jsou stanoveny ust. § 105 vodního zákona
 • povoluje nakládání s vodami a související vodní díla pro fyzické osoby – studny, ČOV
 • vydává souhlasy dle § 17 vodního zákona
 • je speciálním stavebním úřadem – vodoprávní úřad
 • povoluje nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
 • povoluje vodní díla, jejich změny, změny jejich užívání a jejich odstranění
 • povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
 • stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů
 • vydává souhlasy ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, ale které mohou ovlivnit vodní poměry
 • vydává vyjádření k záměrům provedení změn nebo odstranění stavby nebo zařízení, nebo k provádění jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry
 • vykonává funkci povodňového orgánu v období mimo povodeň
 • provádí vodoprávní dozor
 • vykonává státní správu na úseku vodovodů a kanalizací
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona o vodovodech a kanalizacích
 • ukládá pokuty podnikajícím fyzickým a právnickým osobám
 • vydává souhlasy dle § 37 lázeňského zákona

Lesní hospodářství – vykonává státní správu dle zákona o lesích a jeho prováděcích předpisů v rozsahu stanoveném ust. § 48 zákona č. 289/1995 Sb.

 • rozhoduje o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa do výměra 1 ha
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • prohlašuje pozemky za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • vydává souhlas k územnímu rozhodnutí, jímž se dotýkají pozemky určené k plnění funkce lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj
 • vydává souhlasy o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
 • vydává licence odborného lesního hospodáře
 • stanovuje podmínky pro konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov
 • vydává výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • ukládá pokuty
 • vykonává dozorovou činnost
 • vykonává činnosti vyplývající z ust. zák.č. 149/2002 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Myslivost – vykonává státní správu dle zákona o myslivosti v rozsahu stanoveném ust. § zákona č. 449/2001 Sb.

 • uznává honitby a registruje nové honitby
 • provádí registraci a zápis honebních společenstev do rejstříku; vede rejstřík společenstev
 • rozhoduje o přičlenění honebních pozemků
 • rozhoduje o zrušení smlouvy o nájmu honitby
 • vede evidenci honiteb, mysliveckých hospodářů a loveckých psů
 • vydává a odebírá lovecké lístky
 • povoluje snížení stavů zvěře v honitbách (ust.§ 39 zákona)
 • vyjadřuje se k lovu spárkaté samčí a samičí zvěře do stáří 2 let
 • povoluje lov mimo dobu lovu dle ust.§ 40 zákona
 • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře
 • vykonává státní správu na úseku myslivosti ve svém správním obvodu
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů souvisejících
 • za nedodržení zákona ukládá pokuty

Rybářství – vykonává státní správu v rozsahu stanoveném ust. §18 zákona č.102/1963 Sb.

 • vydává rybářské lístky žadatelům, kteří mají trvalý pobyt v jeho obvodu
 • schvaluje rybářského hospodáře
 • ustanovuje a ruší rybářskou stráž
 • vede evidenci rybářských stráží
 • dozírá na řádný výkon rybářského práva
 • projednává přestupky na úseku rybářství
 • vykonává státní správu na úseku rybářství, vyplývající ze zákona, ve svém správním obvodu

Ochrana zvířat proti týrání – dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v úplném znění zák.č. 77/2004 Sb.

 • projednává přestupky a správní delikty
 • provádí zvláštní opatření dle § 28a zákona

Ochrana ovzduší – dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2  zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“);
 • aktivně zpřístupňuje veřejnosti bez zbytečného odkladu informace dle § 30 zákona;
 • ukládá nápravná opatření u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona;
 • projednává správní delikty, které jsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, neuvedených v příloze č. 2 zákona;
 • projednává přestupky fyzických osob dle § 23 zákona; v rozsahu své působnosti dozírá na dodržování ustanovení zákona a předpisů podle něj vydaných

Odpadové hospodářství – dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi
 • provádí kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství
 • ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání za porušení povinností v oblasti odpadového hospodářství

Ochrana přírody a krajiny – dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 • povoluje kácení stromů rostoucích mimo les
 • registruje významné krajinné prvky
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky, vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
 • ukládá pokuty za přestupky a provádí další činnosti vyplývající z uvedeného zákona

Náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – zákon č. 115/2000 Sb.

 • provádí úkony stanovené tímto zákonem

Ochrana zemědělského půdního fondu – dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

 • vydává rozhodnutí, kterým předepisuje odvody za trvalé odnětí zemědělských pozemků a pozemků, které jsou součástí ZPF
 • ukládá podle § 3 odst. 3 odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti na podnět obce či občanů (neobdělaná zem.půda)
 • ukládá pokuty
 • uděluje souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF do výměra 1 ha
 • uděluje souhlas s návrhem tras podzemních a nadzemních vedeních, pokud se dotýkají ZPF (§7 odst. 3 zákona)
 • uděluje souhlas k regulačním plánům a územně plánovacích podkladů, pokud vychází ze schválených územních plánů obcí
 • rozhoduje podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu

Rostlinolékařská péče – zákon č. 147/1996 Sb., v platném znění

 • vydává, mění a ruší na návrh rostlinolékařské správy mimořádná rostlinolékařská opatření v případech, že jde o blíže neurčené množství subjektů, a to nařízením obce
 • rozhoduje ve svých obvodech o plnění povinnosti vlastníků nebo uživatelů pozemků v případě výskytu a šíření škodlivých organizmů a výskytu nebo podezření výskytu karanténního škodlivého organizmu