Personální analýza Pohořelice

Město Pohořelice v měsíci květnu 2010 ukončilo realizaci projektu Personální analýza Pohořelice, který byl spolufinancovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Odkaz na informaci o projektu na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR  http://www.esfcr.cz/projekty/personalni-analyza-pohorelice

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/57.00076

Popis projektu

Obsahem projektu bylo:
1)  Zefektivnit řízení lidských zdrojů v organizaci, zvýšit kvalitu řízení a optimalizovat výkon organizace jako celku za použití nejmodernějších nástrojů a přístupů včetně prostředků informačních a komunikačních technologií;
2) Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků MěÚ Pohořelice, zatraktivnit prostředí státní správy a územní samosprávy;
3) Vytvořit vhodné podmínky pro práci se zaměstnanci úřadu, pro vzájemnou komunikaci a zjišťování potřeb;
4) Odbourat bariéry bránící CS prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů a jejich rozvoje, podpořit a motivovat ji ke zvyšování odbornosti a uplatňování nových znalostí a dovedností v praxi.

Cíle projektu

Projekt vycházel z potřeby zkvalitnit řízení lidských zdrojů na Městském úřadě Pohořelice. Potřeba realizace tohoto projektu byla definována prostřednictvím komunikace s vedením města a samotnými zaměstnanci městského úřadu. Projekt řešil současnou časovou i personální náročnost řízení zaměstnanců a chodu úřadu, navazoval a doplňoval zavedení projektového a procesního řízení na MěÚ, benchmarkingu s okolními obcemi, CAF a jiných prvků smart administration.

Projekt byl v 5 klíčových aktivitách zaměřen na:
A) zpracování personálního auditu,
B) zpracování kompetenčních modelů pracovních míst,
C) vytvoření interního systému vzdělávání,
D) proškolení cílové skupiny v oblastech vymezených výzvou a
E) optimalizaci úřadu v oblasti lidských zdrojů a jejich rozvoje – realizace navržených opatření.

Cílovou skupinou byli vedoucí pracovníci obce (vedoucí odborů a jejich zástupci), personalista a volení zástupci obce.

Hlavním přínosem realizace projektu bylo posílení institucionální kapacity a zefektivnění řízení lidských zdrojů organizace prostřednictvím zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a efektivity veřejné správy, které vytváří předpoklad úspěšného zvládnutí složitých činností v organizaci, a následné optimalizace kapacit a řízení s podporou informačních technologií.

Výstupy z projektu umožňují managementu využít nejlepších praktik z oblasti řízení.
Optimalizace úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů, odbourání nadbytečných procesů a nákladů a celkové zlepšení komunikace má dopad na zefektivnění výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných MěÚ Pohořelice.

Období realizace: 1.11.2010 – 31.5.2011

Celkové náklady projektu: 1 214 844,00 Kč

Přislíbená dotace: 1 032 617,00 Kč (tj. 85% z uznatelných nákladů projektu)

Podíl města: 182 227,00 Kč

Dne 27.7.2011 bylo předloženo na MVČR, Odbor strukturálních fondů, závěrečné vyúčtování projektu. Nyní čekáme na schválení tohoto vyučtování a akceptaci žádosti o platbu.