PROCESNÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ POHOŘELICE

Město Pohořelice v období 1.9.2010 – 28.2.2011 realizovalo projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Odkaz na informaci o projektu na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR  http://www.esfcr.cz/projekty/procesni-a-projektove-rizeni-pohorelice

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00102

Město Pohořelice ukončilo realizaci projektu Procesní a projektové řízení Pohořelice. Projekt je spolufinancovaný z finančních prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu. (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Oblast podpory 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – zajištění vzdělávání. Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby).

Projekt vycházel z potřeby zkvalitnit projektové a procesní řízení na MěÚ Pohořelice. Cílem bylo řešit současnou časovou i personální náročnost agend poskytovaných městským úřadem obyvatelům správního obvodu. Projekt byl v sedmi klíčových aktivitách zaměřen na oblast projektového řízení, procesního řízení a vzdělávání v těchto oblastech. Cílovou skupinou byli volení zástupci obce, vedoucí pracovníci a řadoví zaměstnanci úřadu. Výstupem projektu bylo zpracování projektové a procesní analýzy, vytvoření směrnice projektového řízení a návrhu optimalizace procesního řízení, zavedení podpůrného softwarového řešení vedoucího k optimalizaci výkonu organizace a proškolení cílových skupin.

Hlavním přínosem realizace projektu je zefektivnění práce organizace prostřednictvím popisu procesů, které se stávají základním nástrojem procesního a projektového řízení organizace a které mohou být považovány za předpoklad úspěšného zvládnutí složitých činností v organizaci a následného nasazení optimalizačních metod a informačních technologií. Výstupy z projektu umožňují managementu využít nejlepších praktik z oblasti řízení.

Předmětem projektu bylo zpracování projektové a procesní analýzy, vytvoření směrnice projektového řízení a návrhu na optimalizaci procesního řízení, zavedení podpůrného softwarového řešení vedoucího k optimalizaci výkonu organizace a proškolení cílových skupin. Výsledkem projektu je optimalizace procesů a nákladů důležitých pro zajištění činností poskytovaných MěÚ pro všechny obyvatele správního obvodu.

Celkový náklady projektu: 641 524,00 Kč

Výše přislíbené dotace: 522 375,00Kč

Vlastní zdroje města: 119 149,00 Kč
Realizace projektu: 1. září 2010 až 28. února 2011