Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury

Město Pohořelice v rámci projektu „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“, připravuje rekonstrukci stávající splaškové kanalizační sítě ve městě Pohořelice. Zahájení stavebních prací se v závislosti na hlavním  investorovi Vodovody a kanalizace a.s. Břeclav,  předpokládá v roce 2006 – 2007. Stavební práce budou probíhat v hlavních komunikacích města. Během výstavby, při které budou probíhat velké výkopové práce ve stávajících komunikacích, se předpokládají dlouhodobější uzavírky na těchto silnicích a z toho plynoucí objížďky. Vzhledem k rozsahu prací by měly být spolu s novou kanalizací položeny i další, dosud chybějící inženýrské sítě (vodovod, plyn, dešťová kanalizace atd.).

Jednotlivé úseky kanalizace jsou rozděleny do stok A – N-1 ve stavbách č.1 – č.9. Pro velkou prostorovou a časovou náročnost bude výstavba probíhat v etapách v rozsahu dle jednotlivých staveb. Termín zahájení stavebních prací bude s dostatečným předstihem oznámen ve zpravodaji a na vývěskách Městského úřadu.

Mapa popisovaných stok

Stoka A: odvádí odpadní vody od rodinných domků a zázemí benzinové pumpy v části ulice Brněnská mezi odbočkou k jatkám a benzinovou čerpací stanicí. Trasa stoky je vedena v ose jízdního pruhu krajské komunikace II/416, kterou v místě odbočky k jatkám kříží. Před areálem jatek je nová stoka A napojena do stávající kanalizace vedoucí na ČOV.

Stoky B, B-1: stoka B je zaústěna v místní komunikaci, odbočující z ulice Brněnská u řeky Jihlavy, do stávající stoky BB. Odtud je vedena směrem ke krajské komunikaci II/416 (ul. Brněnská), kterou podchází a dále vede v ose jízdního pruhu této komunikace k prodejně potravin, kde je ukončena ve zpevněné ploše vedle komunikace u řeky Jihlava.

Stoka B-l : je napojena do stoky B v revizní šachtě S23 a budou na ni napojeny odpadní vody od rodinných domků podél místní komunikace, ve které je vedena. Stávající stoky budou využity pro odvedení dešťových vod.

Stoka C : je vedena v ose jízdního pruhu krajské komunikace II/416 mezi ulicemi Poříčí a Pšeničná. U křižovatky Brněnská – Poříčí je napojena do stávající stoky vedoucí na ČOV. Napojeny do ní budou odpadní vody od nemovitosti na bližší straně ulice. Stoka je vedena v souběhu se stávající kanalizací DN 600, která bude využita pro odvedení dešťových vod.

Stoky D, D-l, Dl-l, D-2 : stoka D je vedena od nově navržené čerpací stanice ČS 01 umístěné v zelené ploše u zdravotního střediska v místní komunikaci a mezi bytovými domy situovanými u mlýnského náhonu. Kromě odpadních vod z těchto bytových domů do ní budou napojeny odpadní vody ze základní školy a Kulturního domu. Stoka D-l je zaústěna před ČS okolo stoky D a dále je vedena v parkovišti podél ulice Brněnská, okolo pošty a v ose jízdního pruhu krajské komunikace II/416 až k lékárně na ulici Lidická. Napojí odpadní vody od nemovitostí na bližší straně ulice. Do stoky D-l je z boční komunikace místního významu zaústěna stoka D-l-l, která přivede odpadni vody z veřejných WC a okolních nemovitostí. Stoka D-2, která je zaústěna rovněž do stoky D před ČS 01, odvádí odpadní splaškové vody ze zdravotního střediska a je vedena v ose jízdního pruhu místní komunikace vedoucí ke středisku. Stávající stoky v této lokalitě, které nebudou zrušeny, budou využity pro odvedení dešťových vod.

Stoka E : je v křižovatce ulic Dlouhá a Hybešova zaústěna do stávající stoky, která dále odvádí odpadní vody na ČOV. Odtud je stoka E vedena v ose jízdního pruhu komunikace III/41622 v ulici Dlouhá směrem k náměstí Svobody. Napojeny do ní budou odpadni vody z obou stran ulice Dlouhá.

Stoky F, F-l : stoka F je zaústěna do stávající kanalizace v křižovatce ulic Znojemská a Vídeňská. Dále je vedena v jízdním pruhu komunikace II/416 —Znojemská a ukončená je mezi odbočkami z této komunikace Šumická a Družstevní, Stoka F-l je vedena druhým směrem – od křižovatky ulic Znojemská a Vídeňská ‚ kde je napojena na stávající stoku směrem ke křižovatce ulic Komenského a Tyršova. Je vedena v zeleném pásu a v parkovišti podél krajské komunikace II/416. Do obou stok budou napojeny odpadní vody z okolní zástavby.

Stoka G : je zaústěna do stávající kanalizace mezi ulicemi Šumická a Družstevní. Vedena je v ose jízdního pruhu krajské komunikace (směrem na Znojmo ke křižovatce s ulicí ČSA. Do stoky budou napojeny odpadní vody z okolní zástavby.

Stoka H : v ulici U Cihelny je zaústěna do stávající stoky vedoucí podél Šumického potoka. Stoka H je vedena v ose místní komunikace U Cihelny až do krajské komunikace II/416, kde je vedena v ose jízdního pruhu ke křižovatce s ulicí ČSA. Do stoky budou napojeny odpadni vody z okolní zástavby.

Stoka CH : zaústěna je do zrekonstruované stoky AJ před jejím podchodem pod krajskou komunikací II/395. Odtud je vedena v ose jízdního pruhu komunikace II/395 Vídeňská ke křižovatce Vídeňská – Znojemská, před kterou je ukončena. Do stoky budou napojeny odpadní vody jednak ze zástavby na bližší straně komunikace, ze vzdálenější strany rodinné domky napojeny pomocí sdružených domovních přípojek.

Stoky I, I-1 : obě stoky jsou vedeny v trase stávajících stok u bytových domů v ulici Družstevní, které nahradí. Jsou vedeny převážně v zeleném pásu podél místní komunikace.

Stoka I : bude sloužit k odvedení splaškový vod od rodinných domků v části ulice Polní. Napojena bude do koncové šachty stávající kanalizace. Vedena je v zeleném pásu a v kraji místní komunikace. V budoucnosti je v tomto místě plánována výstavba nové místní komunikace.

Stoka K : je vedena od stávající čerpací stanice v ulici Mlýnská v souběhu se stávající jednotnou kanalizací až do křižovatky ulice Mlýnská a Hybešova. Napojeny do ní budou splaškové odpadní vody z nemovitostí situovaných po obou stranách ulice. Stávající kanalizace bude v ulici ponechána a využita jako dešťová. Nová splaškové stoka si vyžádá kompletní přestavbu čerpací stanice ČS 02.

Stoky L, L-1 : stoka L převede stávající dešťovou kanalizaci DN 400, která byla zaústěna před ČS v ulici Mlýnská, do stoky vyústěné do recipientu. Stoka L-1 napojí stávající kanalizaci v ulici Mlýnská do stoky L, neboť po vybudováni stoky K bude stávající kanalizace odvádět pouze dešťové odpadní vody.

Stoka M : stoka nahradí část stávající stoky vedoucí do ČOV. Stoka je ve špatném technickém stavu a je vedena na soukromých pozemcích, což znemožňuje přístup při kontrole a čištění, Nová trasa je navržena do polní cesty. Z čerpacích stanic ČS 01 a ČS 02 jsou vedeny bezpečnostní přepady. Z ČS 01 je to přepad do stávající dešťové stoky DN 1200, která je vyústěna do recipientu Jihlava. Z ČS 02 je bezpečnostní přepad zaústěn do navrhované dešťově stoky L napojené do stávající dešťové kanalizace vyústěné do místního recipientu.