Retence dešťových vod z rozvojového území Pohořelice – západ

Město Pohořelice obdrželo dotaci na zpracování koncepčního materiálu – technicko ekonomická studie Retence dešťových vod z rozvojového území Pohořelice – západ. Zpracování studie je spolufinancováno z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu PODPORA ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ NA ZMĚNU KLIMATU V ROCE 2023.

Celkové náklady projektu jsou 139 150,00 Kč, dotace Jihomoravského kraje je ve výši 60 000 Kč, vlastní zdroje města Pohořelice činí 79 150,00 Kč.

Cílem studie je návrh retenčních nádrží pro II. fázi výstavby tak, aby se navrhovaná kapacita vsakovacích nádrží objektu „SO 56 – Dešťová kanalizace – prodloužení řadu“ v budoucnu dle rozvoje

oblasti rozšířila o cca 250 m3. Řešeno je území na konci ulice Znojemská, za lokalitou Aventin.

Studie navrhuje tři varianty řešení daného území, včetně odhadu nákladů každé varianty. Zpracovatelem studie je firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, Nábřežní 4, Praha 5.