Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín

Město Pohořelice zahájilo realizaci projektu Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií, Operační program Životní prostředí.

Předmětem projektu je revitalizace stávajícího mokřadu a založení zeleně podél polní cesty za účelem zlepšení podmínek životního prostředí. Projekt se stává ze dvou částí, a to:

a) REVITALIZACE MOKŘADU – stávající mokřad má strmé sklony břehů, čímž neumožňuje ideální životní podmínky pro živočichy, zejména obojživelníky. Při revitalizaci dojde k rozšíření zátopy a rozvolnění sklonů břehů. Na 1/3 budou strmé břehy zpevněny suchou kamennou rovnaninou, která bude sloužit také jako úkryt pro živočichy. Maximální hloubka v mokřadu bude 1,5m. Pro dosažení co nejvíce rozdílných hloubek, bude dno mokřadu provedeno ve 3 výškových úrovních. Mokřad bude určen pro účely ochrany přírody a podpory vzácných mokřadních rostlin a živočišných společenstev (zejména obojživelníků a mokřadních ptáků). 

b) ZALOŽENÍ KRAJINNÉ ZELENĚ – pozemky, na nichž bude vysázena krajinná zeleň, jsou situovány podél polní cesty. Jedná se o plošnou výsadbu podél cesty. Celková výměra výsadeb je 3 310 m2. Bude vysázeno 600ks stromů (např. dub letní, javor babyka, jasan ztepilý, lípa srdčitá a jilm. Dále bude vysázeno 850 ks keřů (hloh obecný, kalina obecná, ptačí zob obecný, brslen evropský a svída krvavá).

Ve fotogalerii je připojen výkres vizualizace mokřadu (pouze ilustrační obrázek) a situační výkres.

Realizace projektu byla zahájena 1.1.2021 a bude ukončena v prosinci 2023. Do realizace projektu je zahrnuta také následná péče o danou lokalitu.

Předpokládané náklady projektu jsou 2 383 tis. Kč včetně DPH, přislíbená dotace činí 2 145 tis. Kč, vlastní zdroje města Pohořelice jsou 238 tis. Kč.

V současné době Město Pohořelice vysoutěžilo zhotovitele akce, firmu KAVYL spol. s r.o.. Samotná realizace prací bude zahájena od září 2021.

Za realizační tým projektu
Ing. Hana Mlýnková, regionální rozvoj města Pohořelice