ŠKOLA BEZ HRANIC POHOŘELICE – BREZOVÁ POD BRADLOM

Projekt realizovaný za podpory Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení, Partnerství Comenius Regio. Příjemcem dotace je město Pohořelice. Realizátorem projektu je Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace. Hlavním cílem projektu je prohlubování strukturované spolupráce mezi partnerskými regiony Pohořelice a Brezová pod Bradlom. Partnery projektu jsou: Město Pohořelice, Město Brezová pod Bradlom, ZŠ a MŠ Pohořelice, ZŠ Brezová pod Bradlom, POHOřelický Divadelní Ansámbl POHODA o.s., ZUŠ Bezová pod Bradlom a Centrum pedagogicko-psychologického poradenství a prevencie Myjava.

Projekt se věnuje dvěma hlavním tématům – vedení školy a individuální přístup ve výchově a vzdělávání. Dílčími cíli projektu jsou:

  • navázání užší spolupráce regionů a všech zúčastněných institucí,
  • výměna pozitivních a negativních zkušeností na úrovni zřizovatele a pedagogů, v oblasti řízení školy, v oblasti práci s dětmi a mládeží, jenž vyžadují individuální přístup – tj. talentovaní žáci a žáci se specifickými poruchami učení,
  • osvojení si nových výukových metod.

Celková výše přislíbené dotace je 16 787,50 Euro (406 630,00 Kč). Celkové náklady projektu jsou 19 550,00 Euro. Období realizace projektu: 1.8.2010 – 31.7.2012.

Fotografie z projektu:

Aktivita 01_ setkání v Pohořelicích – listopad 2010