Revitalizace zadní části městského parku

Město Pohořelice připravuje revitalizaci zadní části městského parku v Pohořelicích.

Revitalizované území můžete vidět na situačním výkresu (*.pdf)

Součástí aktuálního řešeného území je severní část Městského parku, navazující na již regenerovanou většinovou parkovou plochu  / p. č. 993/1/. Je vymezena zejména  většinovou plochou parcely 993 /12 a pak úzkým  obvodovým lemem parkové plochy s většinově náletovými dřevinami /  p. č. 1000/3 .

Aktuálně navrhovaná úprava bude navazovat na již provedené části regenerace Městského parku v blízkém sousedství, se kterými tvoří nedílný přírodní a rekreační celek.

Cílem a hlavním záměrem navržené úpravy daného území je po odstranění odumřelých nevhodných jehličnanů přispět k založení vegetace blízké přirozené skladbě vegetace lokality. Návrh úpravy vegetace a sortiment dosadby  respektuje  charakter tvrdého luhu, navrací se k předpokládané původní skladbě dřeviny a bylin na území nivy řeky Jihlavy.

Nově upravená plocha se stane obohacením parku, svébytnou a přirozenou přírodní enklávou, využitelnou k pobytu návštěvníků, zvyšující biodiverzitu území. Bude postupně nabízet prostor pro osídlení drobnými živočichy, ptáky i drobnými obratlovci a hmyzem. Najdou zde trvalé útočiště, klidné místo s rozmanitými potravními zdroji.

Součástí Městského parku tak bude po stabilizaci vegetace přirozený přírodní prostor, zvyšující kvalitu biocentra, zvyšující jeho biodiverzitu o domácí taxony, lokálně příslušné danému místu.  Zároveň bude prostor uspořádaný tak, aby byl využitelný pro pobyt a krátkodobou přirozenou rekreaci místních lidí a návštěvníků.

Součástí PD je i návrh zastavení naučné stezky / 7 zastavení/, kde bude prezentována historie parku a  přírodniny – sortiment rostlin a živočichů, žijících na ploše parku a v okolí.

Celková plocha úpravy je 9 620 m2, což je 0,962 ha. Při realizaci projektu dojde k výsadbě 146 ks stromů a 76 ks keřů.

Finanční prostředky na realizaci projektu chce získat město Pohořelice z Operačního programu životního prostředí, a to prostřednictvím výzvy MAS Podbrněnsko, Specifický cíl 4.3. Posílení přirozené funkce krajiny.

Předpokládaná realizace akce je podzim 2020 až jaro 2021.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu