Nejdůležitější právní předpisy, podle nichž MěÚ jedná a rozhoduje

Obecného charakteru

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění
 • zákon č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, , v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Kancelář tajemníka

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předání údajů z dokumentace škol a školských zařízení ze školní matriky
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon ), v platném znění
 • zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Odbor dopravy a silničního hospodářství

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • vyhláška MD č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
 • vyhláška MDS č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
 • vyhláška MDS č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, v platném znění
 • vyhláška MZV č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., k zákonu č. 13/1997 Sb., v platném znění

Živnostenský úřad

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • zákon č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění

Odbor životního prostředí

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství
 • zákon č. 77/2004 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 147/1996 Sb., o  rostlinolékařské péči

Odbor sociální a zdravotní

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č.167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění předpisů pozdějších
 • vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění předpisů pozdějších
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění předpisů pozdějších
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně některých předpisů
 • zákon č. 54/2001 Sb., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
 • zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte

Odbor územního plánu a stavební úřad

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 184/2006Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
 • zákon 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovacích činností
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Odbor finanční

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen zákon o účetnictví)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH)
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zákon č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen zákon o finanční kontrole)
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zákon č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění,
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění (dále jen prováděcí vyhláška)
 • vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), v platném znění
 • vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, v platném znění
 • vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., v platném znění
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění
 • vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění
 • vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), v platném znění