Povinné informace

1. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Právní úprava:
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Pohořelice patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravováno zastupitelstvem města, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo města Pohořelice má 21 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je rada města, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Pohořelice má 7 členů. Město Pohořelice je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Jako samostatná právnická osoba vzniklo dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 (24.11.1990). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Pohořelice má vlastní majetek a hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu ( tzv. přenesenou působnost ) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Město Pohořelice je město s rozšířenou působností a vykonává státní správu pro obce: Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice.

Identifikace ekonomického subjektu – výpis z RES

2. Oficiální název

MĚSTO POHOŘELICE
se sídlem Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení 

Město Pohořelice
Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Telefon ústředna: 519 301 311
Fax. spojení: 519 424 552
Email: info@pohorelice.cz

Elektronická podatelna pro podání se zaručeným elektronickým podpisem: podatelna@pohorelice.cz

IDDS: 5vjbzr8

Web: www.pohorelice.cz

Provozní doba MěÚ

Den Hodina Poznámka
Pondělí 7:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 Úřední den 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
Úterý 7:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00 *)
Středa 7:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 Úřední den 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00 *)
Pátek 7:00 – 11:30 a 12:30 – 13:30 *)

*) V úřední hodiny jsme Vám plně k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Ostatní otevírací dobu můžete též využít. Může se však stát, že pokud budete chtít konkrétního úředníka bude mimo pracoviště. Proto je dobré si s ním návštěvu předem dohodnout.

Polední přestávka o délce 30 minut je čerpána v rozmezí 11:30 – 12:30 h.

5. Bankovní spojení

ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s., pobočka Pohořelice
č. účtu 1381733359/0800

Účty pro platby za přestupků v dopravě:

Radar Bankovní účet IBAN BIC
Vídeňská – výzva 4485399379/0800 CZ41 0800 0000 0044 8539 9379 GIBACZPX
Vídeňská – správní řízení 19-1381733359/0800 CZ75 0800 0000 1913 8173 3359 GIBACZPX
Znojemská – výzva 30015-1381733359/0800 CZ07 0800 0300 1513 8173 3359 GIBACZPX
Znojemská – správní řízení 182-1381733359/0800 CZ57 0800 0001 8213 8173 3359 GIBACZPX
Nové Mlýny – výzva 5200351369/0800 CZ46 0800 0000 0052 0035 1369 GIBACZPX
Nové Mlýny – správní řízení 5739726339/0800 CZ53 0800 0000 0057 3972 6339 GIBACZPX
Brněnská – výzva 5739730389/0800 CZ22 0800 0000 0057 3973 0389 GIBACZPX
Brněnská – správní řízení 5739750339/0800 CZ13 0800 0000 0057 3975 0339 GIBACZPX

Město je plátcem DPH.


6. Rozpočet města

Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012

Plnění rozpočtu k 28.02.2015 Tabulka plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu k 31.03.2015 Tabulka plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu k 30.04.2015 Tabulka plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu k 31.05.2015 Tabulka plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu k 30.06.2015 Tabulka plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu k 31.07.2015 Tabulka plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu k 31.08.2015 Tabulka plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu k 30.09.2015 Tabulka plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu k 31.10.2015 Tabulka plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu k 30.11.2015 Tabulka plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu k 31.12.2015 Tabulka plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu k 31.03.2016 Tabulka plnění rozpočtu

Aktuální stav rozpočtu města (aktualizace 1x v měsíci) je nyní možné sledovat v samostatné aplikaci


7. Žádosti o informace

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Náklady spojené s poskytováním informací (strana 11) – ceník města


8. Opravné prostředky

Příslušné odbory, případně komise rozhodují o věcech, které spravují a vydávají v souladu s příslušnými právními předpisy rozhodnutí v dané věci. Opravný prostředek proti rozhodnutí jednotlivých odborů či komisí se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal a lhůtu, popř. způsob, jak podat opravný prostředek proti rozhodnutí, je povinen uvést v poučení rozhodnutí o opravném prostředku. Obecně se vydávání rozhodnutí řídí zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu I. stupně, tj. odvolání, je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odlišnosti stanoví konkrétní zvláštní právní předpis.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., je možno podat opravný prostředek, a to odvolání. Bližší informace je uvedena v interní směrnici o realizaci práva občanů na svobodný přístup k informacím na MěÚ v Pořelicích.


9. Formuláře

viz. stránky jednotlivých odborů


10. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Občané nejčastěji navštěvují městský úřad protože potřebují „něco vyřídit“ jinak řečeno potřebují vyřešit určitou životní situaci. Zde naleznete podrobné postupy pro řešení životních situací, se kterými se můžete setkat nejčastěji. Popisy dalších životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republiky. Návody na řešení krizových situací najdete v části Pomoc tohoto webu.


11. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, žádosti, podněty, návrhy či jiná podání lze činit:

 • ústně
  • na příslušném odboru městského úřadu
 • telefonicky
  • na příslušném odboru městského úřadu
 • písemně
  • poštou na adresu Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
  • přímo na podatelně městského úřadu

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, případně protizákonným jednáním pracovníka městského úřadu, měl by na tuto skutečnost upozornit. Stížnost může podat ústně vedoucímu úřadu nebo písemně na podatelnu MěÚ.

Petice – lze podat pouze písemně na podatelně městského úřadu a musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.


12. Předpisy

Nejdůležitější právní předpisy podle nichž MěÚ jedná a rozhoduje
Vydané právní předpisy města Pohořelice


13. Sazebník úhrad

viz. stránky jednotlivých odborů


14. Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2023


15. Informace o výsledcích kontrol

Informace o výsledcích kontrol za rok 2015 živnostenský odbor
Informace o výsledcích kontrol za rok 2015 odbor územního plánování a stavební úřad
Informace o výsledcích kontrol za rok 2015 odbor finanční
Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 odbor územního plánování a stavební úřad
Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 odbor finanční
Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 živnostenský odbor
Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 odbor finanční
Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 živnostenský odbor
Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 odbor územního plánování a stavební úřad
Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 živnostenský odbor
Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 odbor finanční
Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 odbor územního plánování a stavební úřad
Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 odbor finanční
Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 živnostenský odbor
Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 odbor územního plánování a stavební úřad
Informace o výsledcích kontrol za rok 2020 odbor finanční
Informace o výsledcích kontrol za rok 2020 živnostenský odbor
Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 živnostenský odbor

Informace o výsledku kontrol roku 2021 odbor finanční

Informace o výsledku kontrol roku 2022 odbor finanční

16. Seznam organizací

Příspěvkové organizace:

Zřizovatel město Pohořelice:

 • Základní škola a mateřská škola, Dlouhá 35, Pohořelice
 • Mateřská škola, Hybešova 955, Pohořelice

Zřizovatel Jihomoravský kraj:

 • Středisko volného času, Dlouhá 39, Pohořelice