Odbor stavební

Odbor stavební

Odbor územního plánování a stavební úřad zajišťuje výkon státní správy a stavebních správních činností v souladu s ust. § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, dále jen („stavební zákon“), v přechodném období dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a pro správní území vykonává:

A) na úseku stavebního řádu pro město Pohořelice (včetně části Nová Ves a Smolín), Vlasatice, Pasohlávky (včetně k.ú. Mušov), Ivaň, Přibice, Vranovice, Loděnice, Branišovice, Malešovice, Odrovice, Šumice a Troskotovice:

 • posuzuje v režimu ohlášení zákonem stanovené jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení, udržovací práce a výrobky plnící funkci stavby
 • projednává v režimu stavebního řízení ty stavby, kde to stavební zákon stanovuje a stanovuje podmínky pro jejich provedení
 • posuzuje a rozhoduje o námitkách účastníků stavebního řízení na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby se stavebníkem
 • povoluje změnu stavby před dokončením
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení
 • provádí kolaudační řízení staveb
 • vydává kolaudační souhlas
 • provádí kontrolní prohlídky staveb
 • posuzuje oznámení stavebníků o záměru započít s užíváním stavby nebo její části
 • vydává povolení k předčasnému užívání stavby
 • vydává rozhodnutí o zkušebním provozu a stanovuje pro něj podmínky
 • v případě potřeby nařizuje vlastníkovi stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, popř. pasportu
 • projednává změny ve způsobu užívání staveb, v jejich provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo jejím podstatném rozšíření či změny v činnosti, mající vliv na život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí a vydává k těmto změnám souhlas, popř. vede správní řízení ukončené rozhodnutím
 • posuzuje záměr odstranění stavby nebo její části a vydává povolení k odstranění stavby 
 • nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení a stanovuje k nim podmínky vyplývající z technických požadavků na stavby, podmínky pro archivování dokumentace, popř. požadavky k úpravě pozemku po odstranění stavby; může též uložit vlastníku stavby povinnost předložit návrh technologického postupu při odstraňování stavby
 • vede řízení o dodatečném povolení stavby
 • nařizuje vlastníkům staveb provádění řádné údržby ve veřejném zájmu v souladu s postupy stavebního zákona
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby ve veřejném zájmu v souladu s postupy stavebního zákona
 • nařizuje nutné zabezpečovací práce
 • nařizuje provedení nezbytných úprav na stavbách nebo pozemcích ve veřejném zájmu 
 • nařizuje vyklizení stavby a ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě ve veřejném zájmu
 • stanovuje podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče, ochrany přírody a krajiny, rozhoduje o přerušení prací na stavbě nebo pozemku za účelem ochrany případných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby, chráněných částí přírody nebo k archeologickým nálezům
 • povoluje či nařizuje odstranění nepovolených stavebních úprav nebo staveb
 • rozhoduje o výjimkách z obecných požadavků na využívání území, umisťování staveb, o technických požadavcích na stavby a technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb
 • pověření zaměstnanci odboru jsou oprávněni vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků za účelem zjišťování stavu stavby a pozemku opatřování důkazů a dalších podkladů pro činnost stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem
 • poskytuje součinnost při posuzování příspěvku pro hmotnou nouzi
 • vede vyvlastňovací řízení
 • zajišťuje výkon státního dozoru ve věcech stavebního řádu
 • projednává přestupky občanů a právnických nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů podle stavebnímu řádu

B) na úseku územního rozhodování

 • poskytuje předběžné informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě územně plánovacích podkladů, o podmínkách vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, ochranném pásmu, o umístění staveb
 • vydává územní souhlas
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území o změně vlivu užívání stavby na území 
 • posuzuje a rozhoduje o námitkách účastníků územního řízení
 • rozhoduje o platnosti územního rozhodnutí
 • rozhoduje z moci úřední o změně nebo zrušení územního rozhodnutí v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření
 • vede společné územní a stavební řízení
 • rozhoduje za podmínek stanovených zákonem o možnosti vést zjednodušené územní řízení
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného záměru
 • vydává opatření o stavební uzávěře a o asanaci území
 • vydává závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření 

Mimo uvedený odbor zajišťuje následující:

 • vybírá správní poplatky a další platby související s odborem 
 • sleduje platby poplatků

A) na úseku územního plánování

 • pořizuje územně plánovací dokumentaci pro město Pohořelice včetně jejích změn
 • na žádost obcí Vlasatice, Pasohlávky (včetně k.ú. Mušov), Ivaň, Přibice, Vranovice, Loděnice, Branišovice, Malešovice, Odrovice, Šumice a Troskotovice pořizuje územně plánovací dokumentace příslušných obcí a jejich změny.
 • pořizuje územní studie pro celý správní obvod ORP
 • pořizuje územně analytické podklady včetně rozboru udržitelného rozvoje území
 • provozuje geografický informační systém GIS
 • vydává vyjádření a stanoviska v souladu se stavebním zákonem
 • zajišťuje výkon státního dozoru ve věcech územního plánování
 • vydávání závazných stanovisek dotčeného orgánu územního plánování dle ust. § 96b stavebního zákona