Úplné znění ÚP Malešovice po změně č. 1

Dne 08.05.2021 nabyla účinnosti změna č. 1 ÚP Malešovice. Zde je zveřejněno úplné znění ÚP Malešovice ve znění po změně č. 1.

Textová část

výkres základního členění území

Hlavní výkres

Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Koordinační výkres – výřez