Územní studie Vlasatice

Dne 18.11.2021 požádala obec Vlasatice o zaevidování územní studie: „Územní studie Vlasatice“. S ohledem na stávající charakter řešeného území, jeho vedení jako stabilizované plochy Br – plochy bydlení v rodinných domech a měněnou strukturu zástavby, je územní studie zaevidována pouze jako podklad pro pořízení změny územního plánu Vlasatice. Územní studie je ověřena ing.arch. Evou Uchytilovou, ČKA 03291.

Textová část

Přehledná situace

Katastrální situace

Koordinační situace

Situace