Městská policie

Výkon služby

Pondělí 06:45 – 21:00
Úterý 06:45 – 21:00
Středa 06:45 – 21:00
Čtvrtek 06:45 – 21:00
Pátek 06:45 – 21:00
Sobota 12:45 – 21:00

Kontakty městské policie

Adresa:
Městská policie Pohořelice, Lidická 1080, 691 23 Pohořelice
Zobrazit na mapě

Dispečink

Kontakt: 607 621 334
Email: mpolicie@pohorelice.cz


Pokud ve výjimečných případech (nemoc, školení, plnění jiných specifických úkolů strážníků apod.) nebude možný kontakt s Městskou policií Pohořelice, volejte prosím Policii ČR na tel. 158.

Městská policie Pohořelice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města dne 22 ledna 1992.

Městská policie pracuje na základě zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii. Tento zákon upravuje kdo a za jakých podmínek se může stát strážníkem, povinnosti strážníka a úkoly obecní policie. Dále pak jednotlivé pravomoci, které má strážník k naplnění podstaty své práce a jaké prostředky za tímto účelem může používat.

Hlavní úkoly MP Pohořelice

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • se podílí na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii,
  • provádí odchyt volně pobíhajících psů.

Veřejnoprávní smlouva s obcí IVAŇ      smlouva