Objektivní odpovědnost

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – měření stacionárními radary Městskou policií Pohořelice

Městská policie Pohořelice, v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, provádí pomocí stacionárních radarů měření rychlosti jízdy vozidel projíždějících obcí Pohořelice. Jde o automatizované technické prostředky používané bez obsluhy. Jednotlivá stanoviště pro měření rychlosti byla schválena Policií ČR. Dokumenty

Dle ustanovení § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu se provozovatel vozidla dopustí přestupku tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s ustanovením § 10 odst. 3 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

Dle odst. 2 tohoto zákona provozovatel vozidla za přestupek podle odstavce 1 odpovídá, pokud:

 1. porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
 2. porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
 3. porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

V případě, že porušení pravidel mělo za následek dopravní nehodu, je důkazní břemeno vždy na straně provozovatele, nikoliv správního orgánu!

Správní orgán bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:

 1. jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,
 2. totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladů pro zahájení řízení o přestupku, a
 3. porušení pravidel je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Od 1. ledna 2022 je určená částka splatná do 30 dnů od doručení výzvy.

Určená částka – postup správního orgánu od 1. ledna 2024

§ 125h zákona o silničním provozu

(9) Přeplatkem provozovatele vozidla se stává částka určená na úhradu určené částky

a) uhrazená po dni splatnosti určené částky, a to ke dni její platby,

b) v rozsahu převyšujícím stanovenou výši určené částky, a to ke dni splatnosti určené částky, nebo

c) uhrazená v nižší výši, než je stanovená výše určené částky, a to ke dni splatnosti určené částky.

(10) Je-li přeplatek podle

a) odstavce 9 písm. b) vratitelným přeplatkem, vrátí jej obecní úřad obce s rozšířenou působností do 2 měsíců ode dne jeho vzniku, nebo

b) odstavce 9 písm. a) nebo c) vratitelným přeplatkem, vrátí jej obecní úřad obce s rozšířenou působností do 1 roku ode dne jeho vzniku; tato lhůta neběží po dobu, kdy je obecním úřadem obce s rozšířenou působností vedeno řízení o přestupku podle § 125f odst. 1, ve vztahu k němuž byla určená částka uhrazena.

(11) Vratitelný přeplatek vrací obecní úřad obce s rozšířenou působností bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb, z něhož byla částka určená na úhradu určené částky poukázána. Nebyla-li tato částka poukázána bezhotovostním převodem, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele vozidla ke sdělení údajů potřebných pro vrácení přeplatku. Ve výzvě stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů. Vratitelný přeplatek nižší než 200 Kč se nevrací.

(12) Vratitelný přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu obce s rozšířenou působností uplynutím 3 měsíců ode dne

a) marného uplynutí lhůty stanovené ve výzvě podle odstavce 11; o tomto následku musí být provozovatel vozidla ve výzvě poučen, nebo

b) vzniku přeplatku, pokud se nevrací z důvodu, že nedosahuje výše 200 Kč.

Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může správnímu orgánu písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, avšak v případě, že řidič vozidla nebude prokazatelně zjištěn, za porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích odpovídá vždy provozovatel vozidla. V praxi to tedy znamená, že provozovatel vozidla má za provoz vozidla tzv. objektivní odpovědnost, tzn. odpovědnost za výsledek bez ohledu na zavinění, proto správní orgán, udělující správní trest za přestupek a nemusí zavinění provozovatele vozidla prokazovat. Přestupek provozovatele se posuzuje, jako jednání, za které je odpovědnost založena na objektivním principu, nikoli na zavinění. Za vozidlo odpovídá provozovatel, byť ho řídí kdokoli, potvrdil Ústavní soud sp.zn Pl. ÚS15/16. Odpovědnost provozovatele vozidla ničím nenarušuje ústavnost.

Provozovatel vozidla za přestupek provozovatele vozidla neodpovídá pouze v případech stanovených zákonem

 • liberační důvody uvedené v §125f odst. 6 zákona o silničním provozu, kdy provozovatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před spácháním přestupku
 • bylo vozidlo odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
 • podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru vozidel, jíž bylo následně vyhověno.

Budou provozovateli připsány body ­?

V případě, že provozovatel vozidla určenou částku výzvou uhradí, nejsou mu připsány žádné body, neboť se nejedná o správní trest za přestupek řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla. Uvedený přestupek se rovněž nezapisuje do žádné evidence.

Jakým způsobem nahlašuji řidiče vozidla?

Provozovatel může oznámit osobu řidiče písemně. K podání vysvětlení může zvolit písemnou formu s využitím přiloženého formuláře. Pokud považujete za nezbytné podat vysvětlení osobně, termín lze dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.

Jaké údaje musím k osobě řidiče uvést?

Aby mohla být osoba řidiče řádně identifikována, je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, případně adresu pro doručování. Na základě poskytnutých údajů správní orgán předvolá (vyzve) osobu řidiče ve věci k podání vysvětlení.

Postup správního orgánu, kdy označený řidič nebude na výzvy správního orgánu reagovat nebo se k předmětnému přestupku nepřizná.

V případě, že osoba řidiče bude pro správní orgán nedostupná, nebude na výzvy reagovat nebo se k přestupku nepřizná (tudíž osoba řidiče nebude jednoznačně a spolehlivě zjištěna), správní orgán, aniž zahájí řízení o přestupku, věc odloží, neboť nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájit řízení proti určité osobě, a následně zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu.

Správní tresty, které budou uloženy řidičům

V případě, že osoba řidiče bude zjištěna, ve správním řízení se dle zákona o silničním provozu řidiči uloží na základě ustanovení § 125c odst. 5 tyto správní tresty:

Platné správní tresty do 31. prosince 2023 

 • pokuta ve výši 1.500 Kč až 2.500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h;
 • pokuta ve výši 2.500 Kč až 5.000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více;
 • pokuta ve výši 5.000 Kč až 10.000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více.

Platné správní tresty od 1. ledna 2024

 • pokuta ve výši 2.000 Kč až 5.000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km/h a více
 • pokuta ve výši 4.000 Kč až 10.000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více
 • pokuta ve výši 7.000 Kč až 25.000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více,

Řidiči vozidla budou připsány body a přestupkové jednání bude zaznamenáno do karty řidiče.

Správní tresty, které budou uloženy provozovateli v případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna

V případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna a správní orgán zahájí správní řízení s provozovatelem vozidla, bude provozovateli uložena pokuta v rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, kdy dle zákona o silničním provozu se dle § 125c odst. 5 uloží:

Platné správní tresty do 31. prosince 2023 

 • pokuta ve výši 1500 Kč až 2500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h;
 • pokuta ve výši 2500 Kč až 5000 Kč v případě překroční nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více;
 • pokuta ve výši 5000 Kč až 10000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více,

Platné správní tresty od 1. ledna 2024

 • pokuta ve výši 2.000 Kč až 5.000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km/h a více
 • pokuta ve výši 4.000 Kč až 10.000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více
 • pokuta ve výši 7.000 Kč až 25.000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více,

Provozovateli vozidla NEBUDOU připsány body a přestupkové jednání NEBUDE zaznamenáno do karty řidiče.

Postup správního orgánu v případě, kdy provozovatel vozidla určenou částku neuhradí, ani nesdělí údaje k osobě řidiče

Správní orgán věc přestupku odloží a následně přikročí k zahájení řízení o přestupku provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu.

Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem na základě smlouvy o operativním leasingu?

Provozovatelem vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel. Pokud tedy správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, za předmětný přestupek odpovídá provozovatel vozidla uvedený v registru vozidel. Uložený správní trest pak může případně, na základě smluvního ujednání s nájemcem, vymáhat po skutečném pachateli v občanskoprávním řízení.

Vozidlo je provozováno autopůjčovnou?

V tomto případě je postupováno stejně jako u operativního leasingu.

Vozidlo bylo prodáno, avšak ke dni spáchání přestupku nebyla provedena změna v registru vozidel – postačí zaslání kopie kupní smlouvy o prodeji vozidla?

Nepostačí. Provozovatel vozidla může správnímu orgánu sdělit údaje k osobě řidiče, případně přiložit kopii kupní smlouvy, avšak nebude-li skutečný řidič vozidla zjištěn a postižen, bude přikročeno k zahájení přestupku provozovatele vozidla, avšak za přestupek provozovatele vozidla odpovídá pouze provozovatel, který je uveden ke dni spáchání přestupku v registru vozidel, nikoliv osoba kupujícího uvedená v kupní smlouvě.

Zákon o silničním provozu je v tomto ohledu zcela striktní a nepřipouští ani možnost výjimky v případě, kdy vlastník vozidla poskytne kupujícímu ověřenou plnou moc k přepisu údajů v registru vozidel.

Nahlížení do spisu a pořízení kopií?

Právo nahlížet do spisu má účastník řízení či osoba, která prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části.

Na pořízení kopií spisu nelze uplatnit zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť jde o realizaci procesního práva účastníka řízení na seznámení se s obsahem spisu, proto má aplikace § 38 správního řádu přednost před informačním zákonem.

Za pořízení kopií ze spisu je účtován správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (část I přílohy sazebníku, položka 3), a to ve výši 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou i další započatou stránku.