Územní plán Vlasatice

Zastupitelstvo Obce Vlasatice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydalo dne 12.6.2015 Územní plán Vlasatice, který nabyl účinnosti dne 3.7.2015.

Opatření obecné povahy

Dokumentace Územního plánu Vlasatice

I. Výrok:

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Hlavní výkres – dopravní řešení

Hlavní výkres – zásobování vodou a odkanalizování

Hlavní výkres – energetika a přenos informací

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

II. Odůvodnění:

Textová část

Koordinační výkres

Koordinační výkres – výřez

Širší územní vztahy

Předpokládané zábory půdního fondu

III. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území