Územní plán Cvrčovice

Zastupitelstvo Obce Cvrčovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnost vydalo dne 8.9.2014 Územní plán Cvrčovice. Územní plán nabyl účinnosti dne 25.9.2014.

Opatření obecné povahy  příloha 1 

Textová část výroku

Textová část odůvodnění

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury – doprava

Koncepce veřejné infrastruktury – energetika a spoje

Koncepce veřejné infrastruktury – zásobování vodou a odkanalizování

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Koordinační výkres – výřez

Předpokládané zábory půdního fondu