Územní plán Loděnice

Zastupitelstvo Obce Loděnice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnost vydalo dne 19.3.2014 Územní plán Loděnice, který nabyl účinnosti dne 4.4.2014.

Opatření obecné povahy    Příloha

Textová část – výrok

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce veřejné infrastruktury – Energetika a spoje

Koncepce veřejné infrastruktury – Zásobování vodou a odkanalizování

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Textová část – odůvodnění

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Předpokládané zábory půdního fondu

Schéma cyklistických tras

Vyhodnocení SEA   

Stanovisko k SEA