Územní plán Malešovice

Zastupitelstvo Obce Malešovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnost vydalo dne 18.3.2014 Územní plán Malešovice, který nabyl účinnosti dne 3.4.2014.

Dokumentace je k nahlédnutí na MěÚ Pohořelice – Odbor územního plánování a stavební úřad a OÚ Malešovice.

Opatření obecné povahy     příloha

Textová část – výrok

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Textová část – odůvodnění

Koordinační výkres

Koordinační výkres – výřez

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Schéma ochrany přírody a ÚSES